onsdag 12. juli 2017

'Skatte-ABC 2017' er nå tilgjengelig hos Rettsdata


Skatte-ABC 2017 utgis kun i elektronisk form. Den beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2017 og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. pr. 16. juni 2017.Boken erstatter Skatte-ABC 2016/17, som var en videreføring av Lignings-ABC 2016. Navneskiftet hadde sammenheng med at den nye skatteforvaltningsloven innførte en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt som ikke bruker begrepet «ligning». Skatte-ABC 2017 er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»). Det er henvist til lover, forskrifter mv. under emneoverskriften til det enkelte emnet. Det er også innarbeidet henvisninger i teksten.Redaktør og leder av arbeidet med Skatte-ABC 2017 hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland. Det er den samme Stoveland som bl.a. har kommentert den nye skatteforvaltningsloven i Rettsdatas Norsk Lovkommentar.

Skatte-ABC 2017 inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Skatte-ABC 2017 er publisert i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata. Alle rettskildehenvisninger er linket i teksten.


(Linkene i denne omtalen forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar