torsdag 26. januar 2017

Lignings-ABC er blitt Skatte-ABC

Skatte-ABC 2016/2017 publisert digitalt hos Gyldendal Rettsdata 

Skatte-ABC 2016/17 er en videreføring av Lignings-ABC 2016, som i juni 2016 kun ble utgitt i elektronisk form. Navneskiftet har sammenheng med at den nye skatteforvaltningsloven innfører en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt som ikke bruker begrepet «ligning». Skatteforvaltningsloven trådte i kraft fra 1. januar 2017 og gjelder også for andre skattarter som administreres av skatteetaten. Av den grunn har Skattedirektoratet samlet omtalen av skatteforvaltningsreglene i en egen håndbok, Skatteforvaltningshåndboken. Denne utgis kun elektronisk. Den vil også bli tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata i løpet av kort tid. I Skatte-ABC omtales skatteforvaltningsreglene bare i den grad disse har betydning for å gi et helhetlig bilde av den emnebaserte fremstillingen av de materielle reglene.

Skatte-ABC er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»). Denne utgaven inneholder to nye emner, "Aksjesparekonto" og "Finansskatt".

Redaktør og leder av arbeidet med Skatte-ABC hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland. Der er den samme Stoveland som bl.a. har kommentert den nye skatteforvaltningsloven i Rettsdatas Norsk Lovkommentar.

Skatte-ABC inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Skatte-ABC 2016/17 er publisert i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata. Alle rettskildehenvisninger er linket i teksten.

(Linkene i denne omtalen forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar