mandag 19. desember 2016

Ny mal for revisjonsberetningen er publisert

I samarbeid med PwC har vi utarbeidet en helt ny mal for selskaps- og konsernberetning. 

Denne inneholder alle eksemplene i DnRs eksempelsamling, krav i ISA 701 "Omtale av sentrale forhold ved revisjonen (KAM)" og krav i ISA 720 "Revisors oppgaver og plikter vedrørende øvrig informasjon".

Vi er unike i markedet om å tilby en komplett skreddersydd pakke for selskaps- og konsernberetning, og er stolte av resultatet. For revisor innebærer dette en betydelig tidsbesparelse og høy kvalitetssikring av sin revisjonsberetning.

Innledningsvis i malen velges selskapsberetning eller konsernberetning. Den første siden inneholder all nødvendig informasjon og alle relevante valg for en normalberetning. For både selskap og konsern er GRS, IFRS og forenklet IFRS valgbare regnskapsspråk. I tillegg er det valgbare elementer i GRS regnskaper for kontantstrømoppstilling og oppstilling over endringer i egenkapital og resultatdisponering i styrets årsberetning. For IFRS og forenklet IFRS finnes også valg for henholdsvis samlet oppstilling av resultatregnskapet eller separat oppstilling for utvidet resultat.

Beskrivelse av revisors oppgaver og plikter kan omtales i revisjonsberetninger på tre ulike måter; enten inntatt i revisjonsberetningen, som et vedlegg til revisjonsberetningen eller med en henvisning til beskrivelse av revisors oppgaver og plikter på hjemmesiden til DnR. Alle disse tre muligheter er valg i malen, og med mindre noe annet er valgt blir teksten inntatt i revisjonsberetningen.

Ved behov for avvik fra normalberetningen finnes god hjelp i valgbare modifikasjoner, presiseringer og "andre forhold" for både årsregnskapet som helhet, øvrig informasjon, årsberetningen og attestasjonen om registrering og dokumentasjon. For hver type modifikasjon for årsregnskapet finnes relevante undervalg for modifikasjoner om årsberetningen og om registrering og dokumentasjon.

For øvrig informasjon (ISA 720) er valgene tilpasset både noterte og ikke-noterte foretak i forhold til identifikasjon av øvrig informasjon som vi innhenter etter datoen for revisjonsberetningen. Valgene omfatter også vurdering av om det er avdekket vesentlig feilinformasjon i øvrig informasjon, og om vi forventer å innhente deler av informasjonen etter datoen for revisjonsberetningen. Teksten i avsnittet blir tilpasset den aktuelle situasjon på bakgrunn av de valg som er foretatt.

Avsnittet om øvrig informasjon blir i avvikssituasjonen løftet fremover i revisjonsberetningen før avsnittet om Sentrale forhold ved revisjonen i henhold til prinsippet i «Ny revisjonsberetning» om at de viktigste forhold kommer lengst frem i revisjonsberetningen.

Sentrale forhold ved revisjonen(KAM) er et eget valg i malen, og blir automatisk valgt ved en revisjonsberetning for et notert foretak. Ved KAM og modifiserte konklusjoner er teksten i avsnittet tilpasset de valg som er foretatt for årsregnskapet. KAM-er utformes ved bruk av skjønn på bakgrunn av interne diskusjoner, diskusjoner med kunden og involvering av revisjonsutvalget. Antall og type KAMs kan utvikle seg gjennom hele revisjonen.

Logg deg inn på rettsdata.no for å se den nye malen.

Spørsmål eller tilbakemeldinger mottas med takk. Send til utvikling@rettsdata.no (merk gjerne emnefeltet med 'Revisjonsberetningen'.)

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar