tirsdag 6. desember 2016

Karl Rosén: Kommentarutgave til verdipapirfondloven

Bare hør hvordan forfatter Karl Rosén innleder sin kommentarutgave:

Verdipapirfond er fascinerende. Hvordan man ved å kombinere lovgivning og privatrett kan skape en ny sammenslutningsform og et nytt produkt, en ny aktivaklasse, er simpelthen det – fascinerende.

Verdipapirfondloven med kommentarer foreligger nå digitalt i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata.
Boken er utgitt av Gyldendal Juridisk i papirutgave i 2015 (1. utgave). Alle bokens henvisninger er linket, og kommentarene til hver enkelt paragraf er naturligvis tilgjengelige direkte fra hver paragraf i verdipapirfondloven (lov 25. nov. 2011 nr. 44).

Forfatter av boken er Karl Rosén. Til daglig jobber han som advokat og partner i advokatfirmaet Grette. Karl har skrevet en rekke bøker, alle utgitt hos Gyldendal Juridisk/Rettsdata. Han er forfatter av Verdipapirfondloven, Lov om finansiell sikkerhetsstillelse og Finansavtaleloven (den siste forfattet sammen med Børge Grøttjord).

Verdipapirfondloven med kommentarer inngår i Rettsdata Faglitteratur, som bestilles ved siden av Rettsdata Total. De fleste Rettsdata-brukere med Total har også faglitteraturtillegget. I tillegg inngår boken i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra spesialfaget Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.

Verdipapirfondloven med kommentarer ble publisert digitalt i november 2016.
Det er fire hovedgrupper av (alminnelige) verdipapirfond: 
– aksjefond, 
– kombinasjonsfond, 
– pengemarkedsfond og 
– obligasjonsfond. 
Verdipapirfondloven inneholder ingen definisjon av de nevnte hovedkategoriene av verdipapirfond. I skatteloven skilles det mellom aksjefond og obligasjonsfond ved å definere sistnevnte som «et verdipapirfond som etter vedtektene skal plassere midler i andre verdipapirer enn aksjer».

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar