tirsdag 28. juni 2016

Skatterettsekspert kommenterer Transocean-dommen

Redaksjonelle domskommentarer hos Gyldendal Rettsdata 

Rettsdatas eksterne redaksjoner og redaktører følger rettskildeutviklingen på vegne av Rettsdatas brukere. I mange tilfeller kommenterer våre redaktører avgjørelser fra Høyesterett.

Høyesterett: Transocean-dommen: Opplysningsplikt om andre skattesubjekt – men bare litt

(Utdrag fra domskommentar)
Av Benn Folkvord, hovedredaktør i Rettsdata Skatterett og professor i skatterett ved Universitetet i Stavanger

Endringer av ligning til skattyters ugunst må foretas innfor toårsfristen i ligningslovens § 9-6 nr. 3 a. Har skattytergitt gitt mangelfulle opplysninger utvides denne til en tiårsfrist. Hovedspørsmålet i denne saken var om et skattesubjekts mangelfulle opplysninger om et annet skattesubjekt kunne medføre at 10-årsfristen kom til anvendelse. (...) 
Konsekvensen av dommen er at et skattesubjekts manglende opplysninger kan gi utvidet endringsfrist for andre skattesubjekt. Det andre subjektet kan likevel ikke ilegges tilleggsskatt. I dette tilfellet er det aksjonæren som har fordel av uriktige opplysninger, men som likevel ikke kan sanksjoneres med tilleggsskatt. Løsningen er neppe heldig og lovgiver bør kjenne sin besøkelsestid. Lovgiver rir imidlertid vanligvis ganske lenge etter å ha salet opp. Inntil videre kan selskap la være å opplyse om utbytteutbetalinger – for de som driver med slikt.


Les hele Folkvords kommentar her.

Folkvord vil fortløpende kommentere sentrale skatterettsdommer fra Høyesterett.
Følg 'Aktuelt og nyheter' i Rettsdata Skatterett.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar