tirsdag 24. mai 2016

Psykisk helsevernloven med kommentarer. Ny utgave

 

3. utgave av Aslak Syse: Psykisk helesvernloven med kommentarer


 

Det er ni år siden forrige utgave av boken, og rekke lovendringer, blant annet det nye kapittel 4A ("lex Breivik"), rettsavgjørelser og nemndspraksis og tilknyttet litteratur er innarbeidet i dette standardverket om den viktigste sivile tvangsloven i Norge. 

Psykisk helesvernloven skal bidra til å sikre pasienters rettigheter og rettssikkerhet samtidig som at lovverket åpner for å innlegge og tilbakeholde pasienter i institusjoner uten deres samtykke. Det er  på særskilte vilkår også mulig å anvende tvang i behandlingen i psykisk helsevern.

I tillegg til kommentardelen og relevante forskriftstekster inneholder boka særskilte kapitler om Høyesteretts avgjørelser på feltet, om alvorlige spiseforstyrrelser, om tvangsbruk overfor rusmiddelavhengige og om de menneskerettslige aspektene ved bruk av tvang i psykisk helsevern.

Helsepersonell som forvalter loven, må ha god kjennskap til vilkårene for tvangsbruk og reglene om saksbehandling, tilsyn og kontroll. Om det foreligger et behov for helsehjelp fra spesialisthelsetjenesten, har enhver rett til nødvendig helsehjelp, individuell plan og, i visse situasjoner, rett til øyeblikkelig hjelp-innleggelse. Dessuten er det oppstilt særskilte rettssikkerhetsgarantier for å ivareta pasientenes interesser. Pasienter, pårørende, organisasjoner og andre som er opptatt av pasienters rettsstilling, vil derfor ha bruk for regelkunnskap.

Boken er i salg i bokhandelen, eller den kan kjøpes direkte her:

Aslak Syse er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo. Syse har skrevet en rekke juridiske bøker og artikler, hovedsaklig innenfor velferdsrettslige emner, som spørsmål vedrørende pasienters og klienters rettigheter, funksjonshemmedes rettsstilling i samfunnet, rettighets- og rettssikkerhetsbegrepet, forholdet mellom tvang og frivillighet, grensene mellom velferdsrettslige inngrep og strafferettslige reaksjoner, diskriminerings- og andre menneskerettsspørsmål, og allmenn normanalyse og normforståelse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar