torsdag 12. november 2015

Digitalt hos Gyldendal Rettsdata: Kommentarutgaven til finansavtaleloven

Børge Grøttjord og Karl Rosén utgav i 2014 "Finansavtaleloven med kommentarer" i papirbok på Gyldendal Juridisk. Nå foreligger hele boken digitalisert hos Gyldendal Rettsdata på rettsdata.no.

Grøttjord og Rosén er begge tilknyttet advokatfirmaet Grette, der de er partnere og advokater.

"Finansavtaleloven med kommentarer" inngår i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Fagboktillegget bestilles separat og inneholder alle relevante titler knyttet til bl.a. revisjon, regnskap, selskapsrett, skatt og finans.

Boken er tilgjengelig i nye Rettsdata.

Boken gir en samlet kommentar til loven med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndpraksis mv. Målet har vært å lage det oppslagsverket vi selv ofte har savnet, og vi håper boken vil utgjøre et godt oppslagsverk for advokater, dommere, studenter og andre rettsanvendere. 
Fra bokens forord
Loven har et sterkt fokus på forbrukervern. Den er imidlertid også for en stor del alminnelig fravikelig bakgrunnsrett. Banklovkommisjonen fremholdt at «[b]ehovet for klarhet i avtaleforhold og det rasjonelle ved standardisering og utbygging av bakgrunnsretten taler (...) for at reglene som utgangspunkt også bør gjelde utenfor forbrukerforhold».
Fra bokens innledning

Boken er strukturert som en alminnelig utførlig kommentarutgave, der hver enkelt paragrafs ledd er kommentert særskilt.

Fra hver kommenterte bestemmelse kan brukeren forflytte seg direkte til den aktuelle rettskilden og hente opp relevante rettskilder til bestemmelsen direkte.

Alle de tilviste rettskildene i boken er linket og kun ett klikk unna på rettsdata.no.Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar