tirsdag 18. august 2015

Publisert digitalt: "Egenkapitaltransaksjoner"

Tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata: "Egenkapitaltransaksjoner" 

Britt Torunn Hove m.fl.: Egenkapitaltransaksjoner, 6. utgave, Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke AS, 2014.

Endelig er boken som mange har ventet på i digitalt format her: "Egenkapitaltransaksjoner" inngår i Gyldendal Kommentarsamling, samt i fagboktillegget (bestilles særskilt) til Rettsdata Regnskap og revisjon. Boken ble publisert digitalt 7. august 2015.
Egenkapitaltransaksjoner defineres som transaksjoner og overføringer mellom et foretak og dets eiere. Formålet med boken er å gi en oversikt over egenkapitaltransaksjoner etter aksjelovene (asl./asal.) og regnskapsloven (rskl.).Dette inkluderer innskudd av kapital, tilbakebetaling, utdelinger, fusjoner og fisjoner samt kjøp av egne aksjer. For hver enkelt type transaksjon vil boken dekke både selskapsrettslige, skatterettslige og regnskapsmessige aspekter, så vel som revisors uttalelser og redegjørelser etter selskapslovgivningen.
Bokens temaer - kapitler - er følgende velkjente ek-transaksjoner:
- Stiftelse
- Forhøyelse av aksjekapitalen
- Fusjon
- Nedsettelse av aksjekapitalen
- Fisjon
- Egne aksjer
- Utbytte og konsernbidrag
- Avvikling
Det har ikke vært målsettingen å lage en fullstendig lærebok innenfor emnet. Målet har vært å lage et oppslagsverk som gir en oversikt over hovedreglene, og samtidig antyde de områder der det er uklarheter, uten å utdype drøftelsen på disse områdene. Strukturen er valgt med tanke på at boken skal være et praktisk hjelpemiddel når de vanligste egenkapitaltransaksjonene gjennomføres.
Boken har tidligere vært utgitt av Den norske Revisorforening (DnR). Fagbokforlaget har overdratt bokrettighetene og har utgitt 5. utgave som ny 6. utgave uten endringer i innholdet.
Femte utgave er oppdatert av Den norske Revisorforening v/statsautorisert revisor Britt Torunn Hove og rådgiver Børge Busvold, og advokat Stig Berge i Advokatfirmaet Thommes[s]en har kvalitetssikret oppdateringen.
Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget om digital publisering av sistnevntes juridiske og regnskapsfaglige publikasjoner. Fra før er en rekke av Fagbokforlagets titler tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar