tirsdag 23. juni 2015

"Forsikringsavtaleloven": Ny utgave digitalt

Forsikringsavtaleloven med kommentarer 

Tredje utgave. 2014. Forfattet av Claus Brynildsen, Børre Lid og Truls Nygård

Boken er ment å dekke behovet for en samlet kommentar til loven med henvisninger til forarbeider, rettspraksis, nemndpraksis og oppgjørspraksis i forsikringsselskapene.

Forfatterne har praktisert forsikringsrett som advokater i hhv. Storebrand og If Skadeforsikring, som medlemmer av Forsikringsskadenemnda (nå Finansklagenemnda) gjennom mange år og som privatpraktiserende advokater. Arbeidet med boken har vært delt mellom forfatterne.

Boken er inndelt i hoveddeler, som loven selv:
Del A. Avtaler om skadeforsikring (skadeforsikringsdelen)
Del B. Avtaler om personforsikring (personforsikringsdelen)
Del C. Alminnelige bestemmelser

Boken er utgitt av Gyldendal Juridisk, og utkom i papirutgave i 2014. Den erstatter 2. utgave fra 2008, også digitalt.

Kommentaren er bygget opp som en tradisjonell kommentarutgave, med utførlige kommentarer til hvert enkelt bestemmelse, med tematiske underkapitler til hver paragraf. I tillegg finnes oversiktsbeskrivelser for bestemmelsene i hvert kapittel. 

Alle bestemmelsene er linket i Gyldendal Rettsdata, og kommentarene fremkommer ved de enkelte bestemmelsene i forsikringsavtaleloven. I Nye Rettsdata er i tillegg bokens innhold tilgjengelig fra alle omtalte og refererte kilder som er linket i boken.

Boken er tilgjengelig digitalt i Rettsdata Kommentarsamling fra juni 2015.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar