torsdag 6. november 2014

Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten

Ny digital bok publisert  

Hvordan påvirkes en persons erstatningsrettslige stilling ved at at han har eksponert seg for den risikokilden som fører til skaden?

Dette er bokens hovedproblemstilling.

"Skadelidtes egeneksponering for risiko er av vesentlig betydning for vedkommendes erstatningsrettslige vern, fordi det rører ved den grunnleggende begrunnelsen for erstatningsansvaret. Erstatningsreglenes formål er å gi kompensasjon for den uventede skade, som skadelidte selv ikke kunne beskytte seg mot. Denne fundamentale forutsetningen for retten til erstatning reflekteres i erstatningsreglenes innhold og grunnstruktur eller oppbygning, og særlig i reglene om ansvarsgrunnlagene. Ansvarsgrunnlagene utgjør den positive begrunnelsen for at den påståtte skadevolderen skal bære det økonomiske tapet, istedenfor den skadelidte som er rammet av skaden som tapet er en følge av."

"Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten" er skrevet av Anne Marie Frøseth. Boken  er en revisjon av hennes doktoravhandling fra 2008 om skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten. Den er oppdatert til april 2013.

Denne boken er utgitt i papir av Fagbokforlaget. Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget om digitalisering av sistenevntes juridiske utgivelser."Skadelidtes egeneksponering for risiko i erstatningsretten" inngår i Rettsdatas Kommentarsamling, og er allerede tilgjengelig der for de som abonnerer på denne fagboksamlingen.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar