tirsdag 16. september 2014

Ny utgave av NS 8406 med kommentarer

Karl Marthinussen, Hans-Jørgen Arvesen og Heikki Giverholt  NS 8406 med kommentarer  

Dette er andre utgave av boken ajourført med standardendringene fra 2009, praksis og tilhørende lovgivning og litteratur.

NS 8406:2009 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjennskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan derfor være vanskelig å få oversikten over hvilke regler som faktisk gjelder. Dette har ikke medført at aktørene i bransjen har unnlatt å benytte standarden.

Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar.

NS 8406 er utarbeidet for bruk i kontraktsforhold hvor entreprenøren påtar seg utførelsen av et bygg- eller anleggsarbeid (herunder anlegg, nybygg, vedlikehold, reparasjon og ombygging) for byggherren, og hvor det vesentlige av tegninger, beskrivelser og beregninger skal leveres av byggherren.

Boken er i salg i bokhandelen, eller kan bestilles her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Kommentarutgaver/NS-84062

E-bok:
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/E-boeker/Jus/NS-8406-2.utg-E-bok

Karl Marthinussen, Hans-Jørgen Arvesen og Heikki Giverholt er advokater tilknyttet avdelingen for eiendom og entreprise i FØYEN Advokatfirma DA, og har alle lang erfaring med bruk av kontraktstandardene og med entrepriserettslige problemstillinger. De har også skrevet kommentarutgaver til NS 8405 (3. utgave 2010) og NS 8407 (1. utgave 2012).

Om 3. utgaven av NS 8405 med kommentarer (av samme forfattere 2010):

«Forfatterne har åpenbart solid innsikt i de praktiske sidene av store entrepriseprosjekter og de rettslige spørsmål de gjerne reiser. Innsikten formidles stort sett i et klart og greit språk, som trolig er egnet både for prosjektfolk uten juridisk bakgrunn og jurister uten særlig prosjekterfaring.

[...]

Den foreliggende bok er en omfattende, stort sett overbevisende og for praktikere utvilsomt meget nyttig kommentar til en etter nordisk tradisjon ganske omfattende og kompleks standard som mange kommer i direkte eller indirekte befatning med.»

Professor dr. juris Knut Kaasen: Tidsskrift for Rettsvitenskap nr. 5/2011

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar