fredag 22. august 2014

Ny bok: Nordisk samboerrett

John Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anne Singer og Tone Sverdrup:  

Nordisk samboerrett

I de nordiske landene er de rettslige skillelinjer mellom ektefeller og samboere i ferd med å viskes ut på stadig flere områder. Denne utviklingen har nok forledet noen samboere til å tro at de har en rettslig beskyttelse på lignende vis som ektefeller, men slik er det ikke.

Med unntak av Sverige er samboerretten i Norden i stor grad preget av ulovfestet rett og skjønnsmessige kompensasjonsregler. Rettssaker i kjølvannet av oppløste samboerforhold vitner om en uoversiktlig og til dels uklar rettsstilling, hvor noen samboere også risikerer å gå tomhendt ut selv av langvarige forhold.

Denne boken gir en samlet fremstilling av reglene om samboerforhold i alle de fem nordiske landene – både de eiendomsrettslige reglene under samlivet og reglene om økonomisk oppgjør etter endt samliv samt rettsutviklingen frem mot dagens rettstilstand. Dessuten redegjøres det for hovedtrekkene i det arverettslige og barnerettslige regelverket. Fordi rettskultur, samfunnsforhold og demografi er temmelig likeartede i de nordiske landene, kan det trekkes fruktbare paralleller fra land til land. Til sist i boken finnes forslag til rettslige prinsipper for regulering av samboerforhold.


Boken er skrevet av Jon Asland, Margareta Brattström, Göran Lind, Ingrid Lund-Andersen, Anna Singer og Tone Sverdrup, alle blant de fremste på fagfeltet i Norden. Svend Danielsen, Urpo Kangas og Hrefna Friðriksdóttir gitt viktige bidrag og innspill til fremstillingen av henholdsvis dansk, finsk og islandsk rett. Svend Danielsen, Urpo Kangas og Hrefna Friðriksdóttir gitt viktige bidrag og innspill til fremstillingen av henholdsvis dansk, finsk og islandsk rett. Svend Danielsen, Urpo Kangas og Hrefna Friðriksdóttir gitt viktige bidrag og innspill til fremstillingen av henholdsvis dansk, finsk og islandsk rett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar