onsdag 2. juli 2014

Digital kommentarutgave til bokføringsloven

Bokføringsloven. Med kommentarer til lov, forskrifter og god bokføringsskikk 


Forfatter Jan Terje Kaaby skriver bl.a. følgende i sitt forord til boken Bokføringsloven:
Dette er den første kommentarutgaven til bokføringsreglene, til tross for at regelverket har vært offentlig kjent siden NOU 2002: 20 Ny bokføringslov ble lagt frem for Finansdepartementet 31.10.02. Behovet for en utfyllende omtale av regelverket, både hos interne og eksterne regnskapsførere, studenter, og revisorer og andre kontrollører, gjorde at jeg tok på meg oppgaven med å skrive en slik bok.
Videre:
Bokføring etter bokføringsloven danner grunnlaget for det meste av finansiell rapportering for norske foretak, herunder årsregnskap, ligningsoppgaver, omsetningsoppgaver for merverdiavgift og terminoppgaver for skattetrekk og arbeidsgiveravgift. Av den grunn er bokføringsregelverket et av de mest sentrale regelverkene for interne regnskapsfunksjoner i foretakene, og for eksterne regnskapsførere som fører regnskap for andre. Revisorer skal se til at foretakenes ledelse har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger i samsvar med bokføringsregelverket, noe som medfører at bokføringsreglene er av betydning også for revisorene. Ved offentlig etterkontroll av pliktig regnskapsrapportering kreves det at kontrollørene har inngående kjennskap til bokføringsreglene, og studenter som skal lære seg regnskapsføring, revisjon eller annet kontrollarbeid, har behov for å tilegne seg kompetanse om bokføringsreglene.

Bokføringsloven er utgitt av Fagbokforlaget. Den utkom i 2013, og her à jour med regelverket pr. 1. januar 2013. Den er derfor å anse som fullt ut aktuell også nå.

Bokføringsloven inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon.

Samtlige henvisninger i boken, inklusive henvisninger til internasjonale regler, er linket direkte til de angjeldende reglene som er tilgjengelige hos Gyldendal Rettsdata.

Kommentarene til de enkelte bestemmelsene er tilgjengelige direkte fra paragrafeene i bokføringsloven og bokføringsforskriften.

Jan Terje Kaaby arbeider til daglig som rådgiver i NARF, og er både statsautoriset revisor og autorisert regnskapsfører.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar