onsdag 2. april 2014

Merverdiavgiftshåndboken 2014 er publisert


Digital bokversjon

Dette er den 10. utgaven av Merverdiavgiftshåndboken. Boken gir en oversikt over avgiftsmyndighetenes praksis til merverdiavgiftsloven og til kompensasjonsloven for kommuner, fylkeskommuner mv. Det er gjort omfattende henvisninger til Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og meldinger, til rettspraksis og til praksis fra Klagenemnda for merverdiavgift.

De viktigste endringene i merverdiavgiftsregelverket siden forrige utgave av boken er innføring av omvendt avgiftsplikt ved innenlands omsetning av gull, endringer i representantordningen (solidaransvar og fremsending av salgsdokument), nye kontrollbestemmelser i merverdiavgiftsloven og innføring av en ordning med personalliste innen visse bransjer og fritak for merverdiavgift for leasing av elbiler og for omsetning av batterier til elbiler.

Boken er ment som et oppslagsverk i første rekke til bruk for avgiftsforvaltningen. Men den vil også gi nyttig informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av reglene om merverdiavgift til de næringsdrivende og deres rådgivere som advokater og revisorer m.fl.

Denne digitale utgaven tilgjengelig på Rettsdata har lenker på internhenvisningene og er lenket opp til kildene, som rettsavgjørelser, lover og tilgjengelige uttalelser og meldinger mv.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar