torsdag 6. mars 2014

Finansavtaleloven med kommentarer. Ny bok


Den første utførlige  fremstilling av finansavtaleloven - skrevet av Børge Grøttjord og Karl Rosén - ble nylig utgitt på Gyldendal Juridisk.

Finansavtaleloven regulerer det informasjons- og avtalemessige forholdet mellom kunde og finansinstitusjon ved ytelse av de mest grunnleggende bank- og finanstjenester, så som innskudd og betalingsoppdrag, utlån og kausjon, samt ved utføring av finansmegleroppdrag og agent- og rådgivningsoppdrag.

Loven er endret 13 ganger siden vedtagelsen i 1999. Ti av disse har karakter av tekniske endringer i sammenheng med endring av andre lover. Det er gjort tre mer omfattende endringer som er alle foranlediget av EØS-tilpasning.

Denne boken behandler norske og europeiske forarbeider, retts- og nemndpraksis og andre relevante kilder. Som vedlegg er inntatt tilhørende forskrifter, en engelsk oversettelse av loven samt nyttige registre.

Finansavtaleloven med kommentarer er en praktisk og grundig veiledning til lovens bestemmelser, og er et nødvendig og anvendelig hjelpemiddel for bank- og finansrådgivere, advokater, dommere, studenter og andre rettsanvendere som kommer i berøring med loven.

Boken er i salg i bokhandelen, eller kan bestilles her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Kommentarutgaver/Finansavtaleloven


Børge Grøttjord er advokat og partner i Grette. Han er tilknyttet Grettes bank- og finansavdeling og arbeider i hovedsak med kreditt-, garanti- og panterettslige forhold for norske og utenlandske finansinstitusjoner og selskaper. Han arbeider også mye med finansielle derivater og er en hyppig benyttet foredragsholder innenfor finansområdet. Han har i hovedsak sin bakgrunn fra DnB Bank ASA som konsernadvokat før han tiltrådte i Grette.

Karl Rosén er advokat og partner i Grette. Han har sitt hovedarbeidsområde innen finans, og arbeider særlig med finansregulatoriske forhold, kapitaldekning, kapitalmarkedstransaksjoner, derivater, verdipapirlån, finansiering, sikkerhetsstillelse, clearing, betalingssystemer og betalingsformidling. Rosén bistår også innen offentlig rett, spesielt med forvaltningsrett og EØS-rett. Han har tidligere erfaring bl.a. fra Justisdepartementets lovavdeling, Finansdepartementets finansmarkedsavdeling og konsernjuridisk i DnB Bank ASA. Fra før har han skrevet kommentarutgaven til lov om finansiell sikerhetsstillelse og boken Eiendomsmegling - rettslige spørsmål.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar