mandag 16. desember 2013

Vernet mot selvinkriminering

Ny digital bok fra Fagbokforlaget tilgjengelig i Rettsdata Kommentarsamling 


Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen

Dette er tittelen på Ørnulf Øyens doktorgradsavhandling og bok fra 2010. Boken foreligger nå i sin helhet digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Boken inngår i Kommentarsamlingen, og er selvsagt tilgjengelig fra Rettsdata Straffeprosess.

"Høyesterett har påpekt at «[d]et er et grunnleggende rettsstatsprinsipp at den som er mistenkt for en straffbar handling, har rett til å forholde seg taus, og ikke har noen plikt til å bidra til egen straffellelse.» Mistenkte har med andre ord i utgangspunktet ingen plikt til å inkriminere seg selv. For mistenkte er det interessante hva han risikerer hvis han ikke ønsker å bidra til sakens opplysning. Hva er han beskyttet mot?" introduserer Øyen i boken.

Boken utkom på Fagbokforlaget Vigmostad og Bjørke i 2010, og inngår i Rettsdatas samarbeid om digital publisering av Fagbokforlagets jussportefølje.

Forfatter Ørnulf Øyen arbeider til daglig som førsteamanuensis ved UiB, med strafferett og straffeprosess som spesialområder.

"Vernet mot selvinkriminering i straffeprosessen" var tilgjengelig digitalt 12. desember 2013.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar