mandag 5. august 2013

Ny bok: Aktuell bedriftsbeskatning


Ole Gjems-Onstad, Benn Folkvord (red.)

Norsk bedriftsbeskatning preges av stadig nye problemstillinger. Denne boken belyser en rekke høyst aktuelle utfordringer for dem som arbeider med skatterett i næringslivet. 

Boken inneholder en omfattende og konkret artikkel om de mange praktiske spørsmål som kan oppstå i forhold til Aksjonærregisteret. Utbyttebeskatning gjør at både skatteetaten og rådgivere ofte må forholde seg til når utbetalinger blir skattefrie fordi de kan rubriseres som tilbakebetaling av skattemessig innbetalt kapital, som er et annet tema i boken. Gjeldskonstruksjoner fører til at grensen mellom egen- og fremmedkapital blir stadig mer sentral. Andre av bokens emner er: fordeling av skattemessig innbetalt kapital ved fisjon, skattefrie fusjoner i Norge, Sverige og Danmark, kravet om evig bindingstid ved konserninterne overføringer, spesiell gjennomskjæring, beviskrav ved skjerpet tilleggsskatt og skjønnsligning av aksjeselskap. I tillegg gir Aktuell bedriftsbeskatning en oversikt over selskapsrettslige momenter ved valg av organisasjonsform.

Ole Gjems-Onstad og Benn Folkvord har vært redaktører for boken og i tillegg bidratt med egne kapitler. De øvrige forfatterne arbeider til daglig med skatterett, enten i skatteetaten eller i privat sektor. Disse er Mona Frydenlund, Anne-Kristin Eriksrud Karlsen, Laila Løkkebergøen, Kirsti M.
Mulstad, Eset Sjamsutdinova, Hilde Stensby og Gunn-Heidi Tannum.

Denne boken finnes også som e-bok.

Innholdsfortegnelse og forord er tilgjengelig på gyldendal.no 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar