mandag 17. juni 2013

Skattefri omdanning fra NUF til AS


Vi har i samarbeid med advokatfirmaet Selmer publisert dokumentpakke, prosessbeskrivelse og veiledning for omdanning av norskregistrert utenlandsk selskap (NUF) til AS. Skattefri omdanning av NUF til AS er nå mulig etter at Finansdepartementet endret skattelovforskriften 24. mai i år. Reglene innebærer at virksomheten og innmaten i NUFet kan overføres til et nystiftet AS uten beskatning av NUFet og eierne. Aksjene i ASet tegnes av eierne av NUFet i samme forhold som de eier aksjer/andeler i NUFet.  

Det er en forutsetning for skattefri omdanning at NUFet er et selskap med begrenset ansvar og at det anses som skattemessig hjemmehørende i Norge, dvs. at det er bestyrt herfra. En rekke andre vilkår må også være oppfylt, blant annet må NUFet oppløses innen selvangivelsesfristen for det inntektsåret omdanningen foretas.

Dokumentpakken inneholder alle dokumenter som er nødvendige for å gjennomføre en omdanning som nevnt, bortsett fra dokumenter for oppløsning av NUFet. Oppløsningen av NUFet må gjennomføres etter den lovgivning som gjelder for den aktuelle selskapsformen i det aktuelle utlandet.

For at omdanningen skal ha skattemessig virkning fra og med inntektsåret 2013, må aksjeselskapet stiftes og melding sendes til Foretaksregisteret før 1. juli.

Dokumentene finnes i Praktisk Juss, under Selskapsforhold > Omdanning.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar