torsdag 11. april 2013

Ny bok: Rettvalg ved erstatning for krenkende ytringer

Lars Anders Heimdal
Rettsvalg ved erstatning for krenkende ytringer

Temaet for denne boken er hvordan man skal løse rettsvalgsspørsmålet i erstatningssaker om krenkende ytringer.

Dette er et tema med økende aktualitet. Blant eksemplene på det er Rt. 2009 s. 1537 (Bokhandlerdommen) om Åsne Seierstads bok «Bokhandleren i Kabul». Høyesteretts flertall konkluderte her med at norsk rett måtte anvendes, men det uten å ta stilling til hvilken generell rettsvalgsregel som gjelder for slike saker.

Rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer har vist seg vanskelig å regulere. Dette skyldes blant annet at antallet skadevirkningsstater i slike saker kan bli mange, samtidig som ytringsfrihets- og personvernhensyn kommer i betraktning.
Denne boken gir en grundig innføring i hvilke konflikttyper og problemstillinger som finnes på den internasjonale erstatningsrettens område.

Videre drøftes ulike alternativer for rettsvalget i erstatningssaker om krenkende ytringer, og det oppstilles et forslag til løsning. Dette gjøres med utgangspunkt i de generelle norske rettsvalgsreglene på erstatningsrettens område, og en komparativ studie av hvilke løsninger som gjelder både i og utenfor Europa.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:
http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Rettsvalg-ved-erstatning-for-krenkende-ytringer

Her kan du også finne en komplett innholdsfortegnelse.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar