fredag 15. februar 2013

Folkehelseloven kommentert

Ny lovkommentar i Norsk Lovkommentar (NLK) hos Gyldendal Rettsdata 

Folkehelseloven (lov av 24. juni 2011 nr. 29) trådte i kraft 1. januar ifjor. Nå foreligger også kommentaren til loven i Norsk Lovkommentar.

Alice Kjellevold er forfatter av lovkommentaren hos Rettsdata. Om loven skriver hun i den innledende stjernenoten i lovkommentaren:
"Loven skal medvirke til en samfunnsutvikling som styrker folkehelsen og utjevner sosiale forskjeller i helse og levekår. Med loven skal det «etableres et nytt fundament for å styrke et systematisk folkehelsearbeid i politikk- og samfunnsutvikling og i planarbeid ut fra regionale og lokale utfordringer og behov» (Prop. 90 L (2010-2011) s. 11). Loven skal videre gi et grunnlag for bedret samordning av folkehelsearbeidet på tvers av sektorer og mellom kommuner, fylkeskommuner og statlige myndigheter (Prop. 90 L (2010-11) s. 12). Loven er samordnet med lov 27. juni 2008 nr. 71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven eller plbl.). Loven må ses i sammenheng med lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloveneller hol.)."
Alice Kjellevold arbeider til daglig som førsteamanuensis ved Universitetet i Stavanger.

Hun har tidligere skrevet lovkommentaren også til helse- og omsorgstjenesteloven (lov av 24. juni 2011 nr. 30) i Norsk Lovkommentar.

Lovkommentaren inngår i Rettsdata Norsk Lovkommentar, Rettsdata Total og Rettsdata Kommune.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar