torsdag 28. februar 2013

Anskaffelsesforskriften kommentert. Nyhet!

Forskrift om offentlige anskaffelser kommentert i Norsk Lovkommentar 


Første forskriftskommentar i NLK

Norsk Lovkommentar kommenterer samtlige av landets lover, inklusive vedlegg med konvensjoner og forordninger.

Nytt 28. februar 2013: Forskrift om offentlige anskaffelser av 7. april 2006 nr. 402 er nå - som første norske forskrift - kommentert utfyllende i Norsk Lovkommentar.

Forfattere av denne forskriftskommentaren er advokatene Anders Thue og Mona Søyland, begge partnere i advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig.

Forskriftskommentaren til anskaffelsesforskriften vil bli ajourholdt og supplert løpende, slik som øvrige kommentarer i Norsk Lovkommentar. I tillegg blir kommentarene hovedrevidert jevnlig.
Lov om offentlige anskaffelser med forskrifter innebærer at alle offentlige instanser, inklusive kommuner og fylkeskommuner omfattes av regelverket, uansett verdien på anskaffelsen. Hovedregelen er at alle anskaffelser skal baseres på konkurranse og at alle innkjøp over kr. 500.000 skal kunngjøres. For innkjøp under EØS-terskelverdiene, men over kr 500.000,- står oppdragsgiver fritt til å velge enten anbudskonkurranse eller forhandlet konkurranse. Dersom anskaffelsen har en verdi som er over EØS-terskelverdiene skal anskaffelsen som hovedregel skje ved kunngjort anbudskonkurranse. Det er kun i unntakstilfeller det er adgang til konkurranse med forhandling over terskelverdiene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar