tirsdag 29. januar 2013

Nye digitale boktitler i Rettsdata Kommune

Fagboktillegget utvidet 


Retten til individuell plan

Av Alice Kjellevold

Retten til individuell plan ble utgitt av Fagbokforlaget i 2009. Forfatter av boken er Alice Kjellevold, som også er forfatter i Norsk Lovkommentar.

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget om utgivelser av forlagets titler elektronisk.
Retten til individuell plan inngår i fagboktillegget til Rettsdata Kommune, som bestilles særskilt i kommunene. Når kommunen har fagboktillegget, får man tilgang til alle kommentarutgavene og de øvrige fagbøkene som inngår i tillegget.Retten til individuell plan inngår dessuten i Rettsdata Kommentarsamling.


Retten til individuell plan er et skritt i riktig retning for å sikre nødvendig tjenesteytelse fra hjelpeapparatet til personer som har behov for langvarige og koordinerte tjenester. I denne boken tar jeg opp spørsmål som gjelder hvem som har denne rettigheten, og hvem som er forpliktet til å utarbeide en slik plan. Dessuten kommer jeg inn på hvilke rettslige krav som kan stilles til samarbeid, brukermedvirkning, personvern og overprøving. Jeg gjør også en vurdering av hvilken rettslig status en slik plan har. Samtidig etterlyser jeg en videre rettslig regulering slik at enkeltpersoner ikke bare gis en rett til en individuell plan, men også en rett til en samordnet individuell plan og et samordnet vedtak som kan sikre et individuelt tilpasset, samordnet og koordinert hjelpetilbud for den enkelte.


Alice Kjellevold. Fra forordet i Retten til individuell plan.

Boken er publisert elektronisk i januar 2013.

Pasientskaderett

Av Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad (red.)

Pasientskaderett er både en tradisjonell juridisk kommentarutgave til pasientskadeloven (lov av 15. juni 2001 nr. 53) og en generell fremstilling av pasientskaderetten.

Boken er skrevet av en rekke forfattere: Per Erik Bergsjø, Therese Lohne Boehlke, Kari Løchen, Trude Mørtvedt, Jan Storvik og Sylvi Tennøe, foruten redaktørene selv.

Det er professor Aslak Syse som har skrevet selve kommentardelen av boken.

Pasientskaderett inngår i fagboktillegget til Rettsdata Kommune, som bestilles særskilt i kommunene. Når kommunen har fagboktillegget, får man tilgang til alle kommentarutgavene og de øvrige fagbøkene som inngår i tillegget.

Boken inngår dessuten i Rettsdata Kommentarsamling.

Boken er publisert elektronisk i januar 2013.

Les mer om boken her.

Temaet for boka er pasienters og deres pårørendes rett til erstatning for skader under pasientbehandling. Emnet reiser to hovedproblemstillinger. Den ene er hvilke vilkår som må være oppfylt for å etablere pasientskadeansvar. Dette forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, og at det er årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og skaden/tapet. Pasientskaderetten har flere typer ansvarsgrunnlag, fra skyldansvar og rene objektive ansvar for ulike skadesituasjoner, til den sammensatte «svikt»-regelen. Den andre hovedproblemstillingen – som forutsetter at ansvaret er etablert – omhandler selve erstatningsutmålingen. Her oppstår det spørsmål om hvilke typer tap som kan kreves erstattet, og hvilke prinsipper som regulerer omfanget av erstatningen.

Fra forordet i Pasientskaderett.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar