torsdag 17. januar 2013

Kommentar til NS 8403

Ny samarbeidspartner i Rettsdata Kommentarsamling 

Byggeleder- og konsulentavtaler. Kommentarer til NS 8403 er publisert elektronisk.

Anne Cathrine Røed utgav i 2006, på sitt eget forlag Justinian, boken Byggeleder- og konsulentavtaler. Kommentarer til NS 8403


Boken har vært utsolgt i bokhandelen i lang tid. Nå er den imidlertid tilgjengelig i sin helhet i Rettsdata 
Kommentarsamling. Den tilbys dessuten i fagboktillegget til Rettsdata Kommune, og er naturligvis tilgjengelig også fra spesialfagsforsiden Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett.


Røed har skrevet boken både for jurister "så vel som andre, og [håper] at den når sitt formål ikke bare som en teoretisk jussbok, men også en praktisk håndbok."

Arbeidet med revisjon av NS 3403 startet allerede vinteren 1991, men viste seg å bli så vanskelig at det ble brudd i komiteen. Kort tid etter tilbaketrekkingen av NS 3403 ble det imidlertid enighet om at revisjonsarbeidet skulle gjenopptas og en ny komité ble nedsatt.
Den nye komiteen fant at det var hensiktsmessig å dele opp kontraktsområdet for NS 8403.
Komitémedlemmene var imidlertid uenige om hvordan området skulle deles. 
Oppdragsgiversiden ønsket først og fremst en deling etter honorarform slik at man fikk én standardkontrakt for fastprisoppdrag og én for oppdrag honorert etter medgått tid. Rådgiversiden ønsket fortrinnsvis en deling etter oppdragets art slik at man fikk en standardkontrakt for prosjekteringsoppdrag og en for rådgivningsoppdrag. Resultatet ble at komiteen fremla et forslag til to standardkontrakter, en for prosjekteringsoppdrag og en for rådgivningsoppdrag, der førstnevnte fortrinnsvis var basert på fast pris og sistnevnte på honorar etter medgått tid. Det viktigste forskjellen er at prosjekteringsstandarden, i motsetning til rådgiverstandarden, har bestemmelser om endringer. 
Etter en høringsrunde og mindre revisjon ble disse forslagene vedtatt av Norges Standardiseringsforbund i mars 2000 som NS 8401 Alminnelige kontraktsbestemmelser for prosjekteringsoppdrag, og NS 8402 Alminnelige kontraktsbestemmelser for rådgivningsoppdrag honorert etter medgått tid. Samtidig ble avtaleformularene til de respektive kontrakter vedtatt av Norges Byggstandardiseringsråd (NBR) som NBR Blanketter med betegnelsene NBR Blankett 8401 og NBR Blankett 8402. 
Komiteen som utarbeidet NS 8401 og NS 8402 påpekte imidlertid, i forbindelse med sitt arbeide, at de nye standardene ikke var særlig egnet for kontrakter om byggelederoppdrag. På bakgrunn av dette ble det høsten 2000 oppnevnt en egen komité som fikk i mandat å fremlegge forslag til en egen standardkontrakt for byggelederoppdrag. Komiteen begynte sitt arbeid i januar 2001, og la frem et forslag til høring allerede samme sommer. Forslaget ble imidlertid møtt med store innvendinger fra byggherresiden og stanset derfor opp. Høsten 2002 ble det nedsatt en ny komité der man også fikk inn flere representanter fra byggherresiden, slik at Forsvarbygg, Oslo kommune og Norges Bygg- og Eiendomsforening kom inn i tillegg til Statsbygg. De øvrige medlemsorganisasjonene som var representert i komiteen var Bedriftsforbundet, Entreprenørforeningen – Bygg og Anlegg, EBA, Norges Praktiserende Arkitekter, NPA og RIF ANS – Organisasjonen for rådgivere. 
Den nye komiteen sluttførte sitt arbeid våren 2005 etter en forutgående høringsrunde i 2004. I april 2005 var NS 8403 ferdig. Den ble enstemmig anbefalt av alle komiteens medlemmer.
Sammen med den nye standarden er det utarbeidet et eget avtaledokument, Byggblankett 8403 Formular for kontrakt om byggelederoppdrag. Dette er en avtaleblankett som kan brukes ved inngåelse av kontrakter hvor NS 8402 legges til grunn. Videre har Standard Norge utgitt en «Veiledende ytelsesbeskrivelse for byggelederoppdrag» som en huskeliste eller mal for beskrivelse av byggelederens forpliktelser i det enkelte oppdrag. Standarden, Veiledende ytelsesbeskrivelse samt avtaleformularet er inntatt bakerst i boken som vedlegg og er omtalt flere steder i boken.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar