mandag 7. januar 2013

Domskommentarer hos Rettsdata

Redaksjonelle domskommentarer hos Gyldendal Rettsdata

Flere av spesialfagsredaksjonene hos Gyldendal Rettsdata kommenterer fortløpende rettsavgjørelser innenfor de respektive rettsfeltene. Redaksjonene oppsummerer, fortolker og kommenterer avgjørelsene.


Professor og hovedredaktør Ole Gjems-Onstads domskommentarer i Skatterett er både faglig interessante - og underholdende! Her får både parter og dommerne sine pass påskrevet.

Hovedredaktør Erling Opdal, til daglig advokat og partner i advokatfirmaet Ræder, skriver hyppige kommentarer til konkursdommer og -kjennelser i Rettsdata Konkurs og inndrivelse. Opdal kommenterer også hyppig lagmannsrettsavgjørelser.

Rettsdata samarbeider utstrakt med advokatfirmaet BA-HR innenfor eiendoms- og entreprisejuss.
Partner i BA-HR og hovedredaktør av Rettsdata Fast eiendom Anne Sofie Bjørkholt har alltid med seg en gruppe som arbeider med domsutvelgelse og -kommentering. Advokatfullmektig Christine Løvf og advokat Øystein Myre Bremset skriver hyppige domskommentarer. Flere av kommentarene det siste året er dessuten tilpasset og delvis omskrevet for publisering også i Tidsskrift for Eiendomsrett, som utgis både i papirhefter og elektronisk hos Gyldendal Rettsdata.

Partner i BA-HR dr. juris Jan Einar Barbo er hovedredaktør for Rettsdata Entreprise-, plan- og bygningsrett. Barbo kommenterer entreprise- og plan- og bygningsrettsavgjørelser i Høyesterett, senest også sammen med advokatfullmektig Julie Cathrine Mørk.

De fleste avgjørelser som refererer tvisteloven inneholder lite nytt. Derfor tar advokatfullmektig Ruben Skifjell Larsen for seg de aller mest sentrale avgjørelsene når advokatfirmaet Wiersholm i stikkordsform oppsummerer avgjørelser i Rettsdata Sivilprosess. Advokat og partner Stephan Jervell er hovedredaktør. Jervell har i tillegg til Larsen med seg Carl E. Roberts, Hans R. Borge og Ronny Lund i redaksjonen.
Carl E. Roberts kommenterer dessuten aktuelle dommer innenfor forvaltningsrettens område, i Rettsdata Forvaltningsrett.

Advokat og partner i Schjødt Erling Christiansen er hovedredaktør for Selskapsrett, børs og finans. Christiansen kommenterer rettsavgjørelser fra Høyesterett, senest Fokus-dommen av 20. desember 2012. De senere årene har dessuten adv. Hans-Christian Donjem og adv.fullmektig Lars Christian Steen kommentert for Schjødt.

I Rettsdata Arbeidsrett er det advokat Christel Søreide og partner og advokat Jan Fougner som kommenterer aktuelle avgjørelser fra Høyesterett.

Fra Hjort er det adv. Lars Christensen som skriver domskommentarer innenfor barnevernsretten til Rettsdata Barne- og familievernrett. Det er forøvrig partner Ramborg Elvebakk som er produktets hovedredaktør.

Professor ved UiO Lasse Simonsen skriver domskommentarer både til norske regler og avgjørelser, men ikke minst til dommer fra EU-domstolen. Simonsen er hovedredaktør av Rettsdata Offentlige anskaffelser.

Sist, men ikke minst, skriver tingrettsdommer i Bergen Tor E. Bertelsen norske sammendrag av sentrale og prinsipielle avgjørelser fra menneskerettighetsdomstolen, EMD. Bertelsen fremhever dessuten saker av spesiell interesse for norske forhold.

Alle domskommentarene er tilgjengelige fra Rettsdatas spesialfagsforsider. De vil om ikke lenge dessuten også være tilgjengelige fra bestemmelser (paragrafer og artikler) de refererer eller indirekte berører.

I tillegg til domskommentarene kommenterer flere av redaksjonene også andre juridiske begivenheter, som høringer, nye regler og nye og endrede standarder.

Riktig godt nytt kommentert år!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar