fredag 14. desember 2012

Ny bok: Gjeld og renter

 Hugo P. Matre

 Gjeld og renter 
 Fradragsrett for renter ved hybridfinansiering  av aksjeselskaper

Emnet for denne boken er fradragsrett for renter ved hybridfinansiering av aksjeselskaper, med særlig vekt på det skatterettslige gjelds- og rentebegrepet.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles direkte her:

http://www.gyldendal.no/Faglitteratur/Jus/Juridiske-fag/Gjeld-og-renter

Fradragsretten for finansielle kostnader bygger på et grunnleggende skille mellom gjeld og egenkapital, og i boken analyseres det skatterettslige gjelds- og rentebegrepet. Finansieringstypen er med sin blandingsstruktur særlig egnet til å illustrere de generelle begrepskjennetegn for gjeld og egenkapital. Hovedfokus i fremstillingen er rettet mot klassifikasjon av ulike former for kapital og avkastningen på denne som gjeld, renter eller annet.

Utviklingen av finansielle instrumenter har gjennomgått en eksplosiv utvikling siden 1990-tallet. Skattelovgivningen har imidlertid ikke fulgt opp med særregler, slik at finansieringsformene må håndteres på grunnlag av skattelovens alminnelige regler. Fremstillingen gir et analyseverktøy for håndteringen av ulike typer instrumenter.

Boken tar også opp spørsmål knyttet til bruk av sammensatte finansielle instrumenter. Spørsmålet om når en investering skal deles opp i to eller flere separate komponenter som håndteres hver for seg (dekomponering), er behandlet i et eget kapittel. Det er også et eget kapittel om den særskilte fradragsretten for renter på fondsobligasjoner.

Hybridfinansiering er særlig interessant i internasjonale sammenhenger, hvor det er mulig å utnytte forskjeller mellom ulike skatteregimer. En analyse av hvilke problemstillinger og hensyn som inngår i en slik vurdering etter norsk rett, kan også benyttes som verktøy når den tilsvarende analyse må gjøres etter et annet lands interne rett eller etter en skatteavtale.

En fremstilling av hybridfinansiering kan legges opp som en gjennomgang av bestemte finansieringsformer som faller inn under tema. Vilkårene for investeringene er imidlertid underlagt avtalefrihet og varieres løpende, samtidig som det stadig utvikles nye varianter. Her er derfor valgt å fokusere på prinsippene for håndteringen av finansieringsformene, slik at analysen skal ha overføringsverdi til flest mulig former for hybridfinansiering. Fremstillingen er derfor inndelt etter systematiske problemstillinger og klassifikasjonskriterier, mens aktuelle investeringsformer er brukt som illustrasjonsmateriale.

Hugo P. Matre har bakgrunn fra Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og er nå partner i Advokatfirmaet Schjødt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar