onsdag 5. september 2012

'Norsk spesiell strafferett' publisert elektronisk

Utvidet samarbeid med Fagbokforlaget

Gyldendal Rettsdata har utvidet samarbeidet om elektronisk publisering av Fagbokforlagets juridiske fagboktitler. Flere titler fra Fagbokforlaget kan ventes elektronisk hos Rettsdata utover høsten 2012.

'Norsk spesiell strafferett' er nå tilgjengelig elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling. Boken er rettet både mot praktikere og studenter, og er forfattet av Magnus Matningsdal, til daglig dommer i Høyesterett og bl.a. forfatter av lovkommentarene til straffelovene i Norsk Lovkommentar hos Gyldendal Rettsdata.

Alle henvisninger i 'Norsk spesiell strafferett', det være seg referanser til lovparagrafer eller rettsavgjørelser, er linket opp til de aktuelle rettskildene.

"En bok med utgangspunkt i straffeloven 2005 gir (...) en god anledning til å forberede seg på de endringene som vil komme når straffeloven 2005 trer i kraft. 
Under arbeidet har jeg hatt både studentens og praktikerens behov for øye. Fremstillingen av de ulike tolkingsspørsmål som det enkelte straffebudet aktualiserer, er av omtrent samme omfang som i tidligere fremstillinger av den spesielle strafferetten. Men i tillegg er det etter min mening viktig å ha innsikt i straffutmålingspraksis og de særlige prosessuelle spørsmål som det enkelte straffebudet kan aktualisere. Også dette behovet er forsøkt dekket. (...)"
Magnus Matningsdal i forordet til 'Norsk spesiell strafferett'

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar