tirsdag 18. september 2012

"Finansiell sikkerhetsstillelse" elektronisk

”Finanskrisen ga en massiv erfaring med betydningen av kredittrisiko og tiltak for å redusere den. Sikkerhetsstillelse og adgang til sluttavregning går rett i kjernen av ønsket om å bygge en effektiv og stabil økonomi, og Collateral-direktivet står sentralt i denne sammenhengen og virker sammen med bl.a. kapitaldekningsregelverket. Dette gir perspektiver på arbeidet med å utforme hensiktsmessig sikkerhetsløsninger.”
Karl Rosén utgav i 2011 kommentarutgaven til lov om finansiell sikkerhetsstillelse i papirbok. Nå foreligger boken også elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Alle bokens henvisninger er linket opp, og kommentarene er tilgjengelige direkte fra lovens bestemmelser.

Rosén er til daglig advokat og partner i Advokatfirmaet Grette. Han er tilknyttet firmaets bank- og finansavdeling og arbeider med regulatoriske forhold, transaksjoner og løpende virksomhetsspørsmål, herunder bl.a. lånedokumentasjon, obligasjonsutstedelser, derivatdokumentasjon, garantier og etablering av sikkerhet ved finansiering. Karl Rosén er dessuten redaktør for Tidsskrift for Eiendomsrett  (TFEi) og forfatter av flere bøker og artikler.

"Lov om finansiell sikkerhetssillelse med kommentarer" er tilgjengelig i Rettsdatas Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar