onsdag 4. juli 2012

Diskrimineringsvern og religionsutøvelse - Ny bok


 Hvor langt rekker individvernet?
 Ny bok av Vibeke Blaker Strand

I dag er det etablert flere lover som gir vern mot diskriminering på en rekke grunnlag. I tillegg til kjønnsdiskrimineringsvernet er det forbudt å diskriminere på grunn av blant annet etnisitet, alder, seksuell orientering, nedsatt funksjonsevne, religion og livssyn. 

Vernet mot diskriminering og individers og gruppers utøvelse av religion og livssyn er størrelser som i økende grad kommer i et spenningsforhold til hverandre. Denne boken gir en systematisk og bred fremstilling av dette problemfeltet. I særlig grad tydeliggjøres den betydning internasjonale menneskerettigheter har på diskrimineringsrettens område. Boken tar opp ulike interesser mellom diskrimineringsvern og religionsutøvelse som finnes innen arbeidsliv og utdanning i dagens Norge. Den gir en grundig gjennomgang og rettslig analyse av høyaktuelle problemstillinger vedrørende ansettelser i tros- og livssynssamfunn, bruk av religiøse hodeplagg i skolen og i arbeidslivet, religion som skolefag i den offentlige grunnskole, og statens plikt til å ta skritt for å ivareta skoleelevers diskrimineringsvern innen religiøse privatskoler. Her finner vi problemstillinger som er rettslig krevende, samtidig som de er politisk betente.

Målgruppen er akademikere, lovgivere, lovhåndhevere og praktikere som beskjeftiger seg med diskrimineringsrett, internasjonale menneskerettigheter og arbeidsrett. Boken vil dessuten ha stor aktualitet for alle som ønsker en grundig gjennomgang av jussens rekkevidde for de spørsmål som tas opp, blant annet tros- og livssynssamfunn, organer innen Den norske kirke, politikere og media.Boken er i salg i bokhandelen, eller  kan bestilles direkte her:Vibeke Blaker Strand (f. 1977) er cand. jur. fra 2002 og Ph.D. i rettsvitenskap i 2011. Hun er ekspert i diskrimineringsrett og internasjonale menneskerettigheter og har erfaring både med lovgivningsarbeid og lovhåndheving på feltet. Boken er basert på forfatterens doktoravhandling, som ble skrevet da hun var stipendiat ved Institutt for offentlig rett ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo. 

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar