onsdag 2. mai 2012

Ny bok: Aksjonæravtaler av Jannik Woxholth


En aksjonæravtale regulerer utøvelsen av aksjonærrettigheter, og gjør at det oppstår særlige spørsmål om avtalens virkninger for tredjemanns rettsstilling. Det er særlig virkninger for selskapet som kan være aktuelt, men avtalen kan også tenkes å få virkninger for minoritetsaksjonærer, kreditorer, ansatte og andre som ikke er part i aksjonæravtalen. Slike rettsvirkninger overfor tredjemann behandles i denne boken som «aksjonæravtalens selskapsrettslige virkninger».

Regulering i aksjonæravtale fremtrer ofte som et alternativ til regulering i selskapets vedtekter, og partene må følgelig ta stilling til hva som er mest hensiktsmessig. F.eks. behøver man ikke å forholde seg til aksjelovgivningens regler om hva som gyldig kan inntas i vedtektene. Det sies gjerne at avtalefriheten er videre enn vedtektsfriheten. En aksjonæravtale gir følgelig større mulighet til å skreddersy reglene som regulerer samarbeidet mellom partene. Eksempelvis kan aksjonæravtalen gi bestemte personer rett til å være styremedlemmer på ubestemt tid, men en tilsvarende bestemmelse kan normalt ikke inntas i vedtektene. En annen fordel med aksjonæravtale som reguleringsform er at avtalen kan holdes hemmelig, mens vedtektene må gjøres allment tilgjengelige i Foretaksregisteret. Videre er man ikke avhengig av å holde generalforsamling for å endre aksjonæravtalen. Avtalefriheten åpner for at man kan avtale den formen for endringsprosedyre som man finner mest hensiktsmessig.

Ulempen med aksjonæravtale som reguleringsform er først og fremst at aksjonæravtalen, i motsetning til vedtektene, i utgangspunktet ikke har selskapsrettslige virkninger. Avtalens manglende gjennomslagskraft viser seg først og fremst ved mislighold. Selv om denne fremstillingen ikke utelukkende tar for seg misligholdssituasjonen, vil det nok typisk være ved mislighold at det er aktuelt å påberope seg de reglene som vil bli behandlet. Likevel vil reglene ha interesse også før mislighold har inntrådt. Det faktum at reglene kan påberopes ved et eventuelt mislighold, har betydning både for utformingen av avtalen og for måten partene opptrer på i løpet av avtalens levetid. Boken er systematisk, oversiktlig og gir et pedagogisk rammeverk for å forstå et komplekst emne der flere problemstillinger griper inn hverandre. Boken er dermed egnet som oppslagsverk og som gjennomgående lesning for den som søker en helhetlig forståelse av emnet.

Aksjonæravtaler er i salg i bokhandelen, eller den kan kjøpes direkte her:
http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Aksjonaeravtaler2

Jannik Woxholth har mastergrad i rettsvitenskap og bacholorgrad i økonomi og administrasjon med fordypning i samfunnsøkonomi. Siden 2010 har han vært ansatt i konsulentfirmaet McKinsey&Company.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar