fredag 20. april 2012

'Straffesaksbehandling i tingrettene' elektronisk

Ny e-bok: Straffesaksbehandling i tingrettene. Publisert 20. april 2012.

Straffesaksbehandling i tingrettene fra 2007 foreligger nå elektronisk hos Gyldendal Rettsdata. Alle rettskildehenvisninger er linket opp og knyttet til boken.

Boken er skrevet av Tor Langbach, nåværende leder av Domstolsadministasjonen i Trondheim. Fra tidligere har Langbech lang erfaring som tingrettsdommer, bl.a. fra Orderudsaken.

Boken er tilgjengelig elektronisk i Rettsdata Kommentarsamling, med knytninger også f.eks. fra Rettsdata Straffeprosess, som ble lansert tidligere i år. Den er en naturlig utvidelse i Rettsdatas satsing på strafferett og straffeprosess.

Fra Gyldendal Akademisk' omtale:
Å behandle straffesaker er en meget regelstyrt virksomhet. Reglene skal ivareta mange hensyn – ikke minst folks rettigheter og rettssikkerhet – men reglene skal også få saksbehandlingen til å gli på en effektiv og hensiktsmessig måte. Hensikten med denne boka er å gi en innføring og veiledning i ulike rettslige og praktiske spørsmål man kan komme borti i straffesaker. Den primære målgruppen er dommere og saksbehandlere i tingrettene, men også forsvarsadvokater, påtalejurister og andre profesjonelle aktører som opptrer i domstolene vil finne stoff av stor nytte. Å behandle straffesaker er en meget regelstyrt virksomhet. Reglene skal ivareta mange hensyn – ikke minst folks rettigheter og rettssikkerhet – men reglene skal også få saksbehandlingen til å gli på en effektiv og hensiktsmessig måte. Jurister kan av og til la reglene bli hindringer for å velge praktiske og gode løsninger. Og reglene blir i hvert fall hindringer om man ikke behersker dem. Straffesaksbehandling i tingrettene er ment som en brukerhåndbok med fokus på hva som er praktisk viktig og hva som erfaringsmessig volder mest problemer. Boka gir en ryddig oversikt over rettens forskjellige aktører og alle stadier i behandlingen av straffesaker i tingrettene. En rekke temaer som erfaringsmessig skaper problemer blir gjennomgått.
Fra Den norske Bokdatabasens omtale:
Boka gir en innføring og veiledning i ulike rettslige og praktiske spørsmål man kan komme borti i straffesaker. Målgruppen er dommere og saksbehandlere i tingrettene, men også forsvarsadvokater, påtalejurister og andre profesjonelle aktører som opptrer i domstolene kan finne stoff av stor nytte. Har litteraturliste og oversikt over forskrifter, samt doms-, lov-, og stikkordregister

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar