onsdag 28. mars 2012

Ny bok om arbeidsgiveravgift


Arbeidsgiveravgift og grenseoverskridende arbeidsforhold

Denne boken av Elin Sarai gir en samlet og systematisk fremstilling av arbeidsgiveravgiftsplikten når medarbeidere sendes over landegrensene.

I boken analyseres den norske arbeidsgiveravgiftens rekkevidde når et arbeidsforhold inneholder internasjonale elementer, så som at arbeid utføres i utlandet av norske skattytere, eller at arbeidsgiver eller arbeidstaker er utenlandske og arbeid utføres i Norge. I hvilken utstrekning kan norsk arbeidsgiveravgift ilegges i slike tilfeller? Sarai drøfter dette spørsmålet ut fra folkeretten, norsk internrett, EØS-rådsforordninger samt trygdeavtaler og skatteavtaler.

Boken er den eneste som så langt er skrevet om denne avgiften, som er folketrygdens viktigste finansielle bærebjelke. Boken vil være nyttig for alle som arbeider med praktiske arbeidsgiveravgiftsrettslige spørsmål, og for de som ønsker å forstå arbeidsgiveravgiften i et bredere perspektiv.

Boken er å finne i bokhandelen, eller den kan bestilles direkte her:

http://www.gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Arbeidsgiveravgift-og-grenseoverskridende-arbeidsforhold


Elin Sarai er partner i Advokatfirmaet PwC, som er Norges største advokatfirma innenfor skatte- og avgiftsrett. Sarai har siden 1995 arbeidet særlig med internasjonal skatte- og avgiftsrett knyttet til selskaper og privatpersoner. Denne boken baserer seg på hennes ph.d.-avhandling fra 2011.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar