tirsdag 3. januar 2012

Ny bok om pasientskadeerstatningPasientskaderett – Pasientskadeloven med kommentarer og utvalgte emner av Aslak Syse, Morten Kjelland og Rolf Gunnar Jørstad (red.)


I 2011 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) gitt erstatning i rundt 1400 saker etter svikt i pasientbehandling med et beløp nær 830 millioner kroner. Pasienter er gitt et sterkt erstatningsrettslig vern mot skadepåføring, og pasientskadeloven – lov 15. juni 2001 nr. 53 om erstatning ved pasientskader mv. – trådte i kraft 1. januar 2003 for den offentlige helsetjenesten og 1. januar 2009 for den private helsetjenesten, herunder også tannhelsetjenesten. Høsten 2011 initierte Helse- og omsorgsdepartementet en pasientsikkerhetskampanje som har som mål å forbedre pasientsikkerheten i Norge. I desember utkom denne boken som gir en nær total fremstilling av de juridiske aspektene ved hele pasientskadeordningen.

Temaet for Pasientskaderett er pasienters og deres pårørendes rett til erstatning for skader under behandling. Emnet reiser to hovedproblemstillinger: Den ene er hvilke vilkår som må være oppfylt for å etablere pasientskadeansvar. Dette forutsetter at det foreligger et ansvarsgrunnlag, og at det er årsakssammenheng mellom ansvarshendelsen og skaden/tapet. I pasientskaderetten er «svikt»-regelen det viktigste ansvarsgrunnlaget, men det suppleres av objektivt ansvar ved ulike skadesituasjoner. Videre kan skyldansvaret fortsatt være aktuelt i særskilte tilfeller. Den andre hovedproblemstillingen – som forutsetter at ansvar er etablert – omhandler selve erstatningsutmålingen. Her oppstår det spørsmål om hvilke typer tap som kan kreves erstattet, og hvilke prinsipper som regulerer omfanget av erstatningen.

Boka har fem hoveddeler, Del I Innledning gir en oversikt over framveksten av pasientskadevernet, og lov, forskrifter og andre rettskilder. Del II Pasientskadeloven med kommentarer er en tradisjonell lovkommentar for utdypet beskrivelse av lovens bestemmelser. Del III Avgjøringsorganer – prosessuelle og praktiske spørsmål er oppdelt i tre kapitler som tar opp ulike prosessuelle spørsmål, mens Del IV Ansvarsetablering og utvalgte skadetyper behandler spørsmål av mer materiell karakter. Del V Utmåling av pasientskadeerstatning består av ett langt kapittel der utmålingsspørsmålene ved pasientskader tas opp på bred basis.

Pasientskaderett kan kjøpes i bokhandelen eller her:

http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Juridiske-fag/Pasientskaderett


Bokas Del I og II er skrevet av professor Aslak Syse, som i mange år var medlem i Pasientskadenemnda, mens Del V er skrevet av førsteamanuensis Morten Kjelland som i mange år har kartlagt og vurdert utmålingsspørsmål ved personskader. Begge er ansatt ved Institutt for offentlig rett på Universitetet i Oslo. De øvrige kapitlene er skrevet av Per Erik Bergsjø (Advokatfirma Vogt & Wiig, utnevnt til dommer ved Norges Høyesterett i statsråd 11. november 2011), Therese Lohne Boehlke (Advokatfirma Unneland & Co), Rolf Gunnar Jørstad (assisterende direktør i NPE), Kari Løchen (seniorrådgiver i fagseksjonen i Pasientskadenemnda), Trude Mørtvedt (seniorrådgiver juridisk stab, NPE), Jan Storvik (avdelingsdirektør og leder i juridisk stab, NPE) og Sylvi Tennøe (seniorrådgiver og advokat i NPE).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar