fredag 11. november 2011

'Skatteprosess' publisert elektronisk

Artikkelbok om sentrale og praktiske emner i skatteforvaltningen

Masterstudiet i skatte- og avgiftsrett ved Handelshøyskolen BI har avfødt en hel bok om skatteprosess, ført i pennen av studentene selv. Boken Straffeprosess inneholder studentenes prosjektoppgaver, mens redaktører og medskribenter er Ole Gjems-Onstad og Hugo P. Matre. Alle forfatterne av bokens artikler er enten ansatt i skatteetaten eller i det private som skatterådgivere.

Boken dekker et bredt spekter av skatteprosessuelle emner, fra skatteyters opplysningsplikt til tap av klagerett.
Skatteforvaltning utgjør et vakuum i norsk skatterettslig litteratur. Denne boken tar for seg en rekke sentrale og praktiske emner i skatteforvaltning: Skatteforvaltningens undersøkelsesplikt, skattyteres opplysningsplikt, sanksjoner, tilleggsskatt, samarbeid mellom skatteetat og politi, bevisavskjæring mv. Boken vil ha interesse både for ansatte i skatteforvaltningen, skattytere og deres rådgivere og studenter.

Skatteprosess er utgitt av Gyldendal Akademisk/Rettsdata i 2011, og er publisert elektronisk i november 2011. Boken inngår i Rettsdata Kommentarsamling og i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Den kan dessuten bestilles som tillegg til Rettsdata Skatterett.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar