tirsdag 18. oktober 2011

Ny bok: Lov om finansiell sikkerhetsstillelse med kommentarerAV KARL ROSÉN

Boken inneholder en grundig og praktisk behandling av lov 26. mars 2004 nr. 17 om finansiell sikkerhetsstillelse. Klassiske nasjonale disipliner som pant og konkurs har med denne loven fått et praktisk viktig tillegg. Loven regulerer den rettslige stillingen for sikkerhetsavtaler, pant og overdragelse til eie, og sluttavregning.

Den norske loven gjennomfører direktiv 2002/47/EF av 6. juni 2002 (Collateral-direktivet) om avtaler om finansiell sikkerhetsstillelse. Loven legger til rette for sikker, ordnet og effektiv finansiell sikkerhetsstillelse for krav som gir rett til kontant avregning eller levering av finansielle instrumenter. Behovet for å sikre finansiell stabilitet ble sterkt synlig ved finanskrisen i 2008, og det har siden vært en betydelig økning av bruken av sikkerhet. Loven griper bredt inn i gjeldsforfølgningsretten. Den innholder også en særskilt lovvalgsregel for forvalterregistrerte finansielle instrumenter.


Sikkerhetsstillelse og adgang til sluttavregning går rett i kjernen av ønsket om å bygge en effektiv og stabil økonomi, og Collateral-direktivet står sentralt i denne sammenhengen og virker sammen med blant annet kapitaldekningsregelverket. Man er avhengig av at de finansielle aktørene effektivt og hurtig kan få avdekket kredittrisikoen, og dermed også bidra til at en eventuell betalingsudyktighet hos en motpart ikke forplanter seg til dem selv, til andre finansielle aktører eller bredt utover de finansielle markedene.


Boken er skrevet av Karl Rosén, advokat og partner i Grette der han arbeider med regulatoriske forhold, transaksjoner og løpende virksomhetsspørsmål, herunder bl.a. lånedokumentasjon, obligasjonsutstedelser, derivatdokumentasjon, garantier og etablering av sikkerhet ved finansiering.

Boken kan kjøpes i bokhandelen, eller bestilles her:

http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Lov-om-finansiell-sikkerhetsstillelse

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar