torsdag 15. september 2011

Ny bok om Den europeiske menneskerettskonvensjonen (EMK)


Bertelsen: EMK - kommentarer til bestemmelsene om individets rettigheter og friheter

Dette er en bok som gir en anvendelig beskrivelse av de viktige materielle bestemmelsene i EMK art. 1 til 18 og relevante tilleggsprotokoller. Den er konsentrert om de rettslige problemstillingene som er eller kan tenkes å bli aktuelle innen norsk og nordisk rett, og vil være svært nyttig for praktikere med saker som kan tenkes berørt av bestemmelsene.

Kommentaren omfatter – med visse unntak – samtlige av de artiklene som slår fast rettigheter og friheter for den enkelte borger, og det er gitt omtale av i alt 940 avgjørelser fra domstolen. Det er også i hver domshenvisning angitt hvilket punkt i dommen som belyser det kommenterte spørsmålet. Derved kan brukeren enkelt gå direkte fra kommentaren til det relevante stedet i domsteksten.

Boken er tilgjenglig i bokhandelen, eller kan bestilles her:

http://gyldendal.no/Gyldendal-Akademisk/Jus/Kommentarutgaver/EMK

(her ligger også en innholdsfortegnelse)

Tor Ehlers Bertelsen er dommer i Bergen tingrett, og har tidligere vært amanuensis ved Universitetet i Bergen.

Han har i lengre tid arbeidet med internasjonal rett og er redaktør for databasen Stralex, et referanseverktøy i Gyldendal Rettsdata for jurister som arbeider med praktiske konsekvenser av EMK og domstolen i Strasbourg.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar