torsdag 29. september 2011

Kommentarutgave til bustadoppføringslova

Lasse Simonsen publiserer de to første kapitlene elektronisk

Professor ved UiO Lasse Simonsen skriver kommentarutgave til bustadoppføringslova. Boken er ventet å foreligge i sin helhet, både i trykt og i elektronisk versjon, i 2012. De to første kapitlene i boken er ferdigskrevet, og er allerede tilgjengelige elektronisk for Rettsdatas brukere.

Bustadoppføringslovas to første kapitler er tilgjengelig for alle brukere av Rettsdata Total, Fast eindom og Entreprise-, plan- og bygningsrett.

Samfunnsøkonomisk dreier boligoppføringskontrakter seg om betydelige verdier. Hvert år bygges det et
stort antall boliger i Norge, men varierende avhengig av konjunkturene. De 10 siste årene har antallet fullførte boliger per år variert fra 19 534 i år 2000 til 30 970 i 2007. For 2009 lå antallet ferdige boliger ganske lavt som følge av finanskrisen, på i alt 21 763. Det er ikke helt enkelt å beregne verdiene av disse kontraktene, men for å skaffe seg en idé om størrelsesordenen kan man ta utgangspunkt i en årlig arealproduksjon på 3 000 000 m2 og en kvadratmeterpris på mellom 20 og 25 000 kroner.

Bustadoppføringslova skal sikre forbrukere gode og hensiktsmessige avtaleforhold med entreprenører. Dette gjøres først og fremst ved at bestemmelsene i loven er gjort ufravikelige, jf buofl § 3 første ledd. Riktig nok inneholder også loven bestemmelser som utvilsomt beskytter forbrukerne i den forstand at de er ment å oppveie en ubalanse i styrkeforholdet mellom partene. Regelverket som helhet er likevel preget av at lovgiver har søkt å finne fram til objektivt sett rasjonelle og velegnede løsninger på de typespørsmålene som oppstår ved avtaler om boligoppføring. Merknadene i forarbeidene illustrer godt hvorledes lovkonsipistene har arbeidet med problemstillingene. Den typiske drøftelse består i å sammenholde de alminnelige kontraktsrettslige prinsipper med de mer spesifikke entrepriserettslige reguleringer slik man finner dem i standardkontraktene, og så undersøke anvendeligheten av disse reglene i et ikke-profesjonelt avtaleforhold. De reglene i loven som kanskje særlig har vært framhevet som vern for forbrukere, gir langt på vei den samme beskyttelse som det profesjonelle byggherrer har oppnådd gjennom de nyere standardkontraktene, så som NS 8405.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar