torsdag 23. juni 2011

Helsepersonelloven - med kommentarer

Elektronisk kommentarutgave publisert: Helsepersonelloven - med kommentarer

Ny bok fra Fagbokforlaget er tilgjengelig i Kommentarsamlingen hos Gyldendal Rettsdata: Helsepersonelloven – med kommentarer. Kommentarutgaven er skrevet av to forfattere, Anne Kjersti Befring (advokat og direktør i Legeforeningen) og Bente Ohnstad (rektor og førsteamanuensis i juss ved Høgskolen i Lillehammer), og kommenterer helsepersonelloven av 1999.

Dette er 3. utgave av boken, som ble utgitt som papirbok i juni 2010.

Helsepersonelloven omhandler rettigheter og plikter for helsepersonell, og vilkår for lisens, autorisasjon og spesialistgodkjenning. Denne boken gir en omtale av alle bestemmelser, men går spesielt grundig inn på innholdet i forsvarlighetskravet, informasjonsansvaret overfor pasient og pårørende, krav om taushet og krav om å gi opplysninger og til å dokumentere pasientopplysninger. Boken tar også for seg hvordan helsepersonell kan komme i rettslig ansvar, og deres rettigheter i forbindelse med tilsynsmyndighetenes vurdering.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar