mandag 13. september 2010

PwC og Gyldendal Rettsdata lanserer nytt revisjonsprodukt

Rettsdata Regnskap og Revisjon ble lansert torsdag 9. september. Det er et produkt spesialtilpasset for revisorer og skal dekke revisors behov for rettskilder, skjemaer, maler, sjekklister m.v.

Samarbeid med PwC
Produktet er et resultat av et samarbeid med PricewaterhouseCoopers, som er hovedredaktør for produktet. PwC har vært med på hele utviklingen for å skape et best mulig produkt for revisor. De har stilt sine interne dokumenter, sjekklister og maler til rådighet for å lage et praktisk arbeidsverktøy for revisjon. Alt innhold oppdateres løpende og kvalitetssikres av PwC. Alt av relevant regelverk, lovkommentarer og annen regelverksinformasjon fra Rettsdata er koplet sammen med dokumentbasen slik at revisor får et dekkende verktøy for sine revisjonshandlinger.


Skal erstatte PwCs erfaringsarkiv
Produktet ble offisielt tatt i bruk i PwC 9. september. Gjennom samarbeidet med Rettsdata har PwC skapt et produkt som skal erstatte egne interne systemer. Det tar mye ressurser å vedlikeholde og oppdatere et slikt erfaringsarkiv med interne ressurser. Ved å dele sitt innhold gir PwC bred tilgang til viktig kompetanse som ikke alle har mulighet til å opprette selv.

Innhold
Innholdet omfatter temaene revisjon, regnskap, IFRS, bokføring, skatterett, mva, selskapsrett, finansrett og børs og verdipapirer. Produket er organisert etter temaer med underfaner slik at det er enkelt å finne fram til rett informasjon. Produktet omfatter bl.a. følgende kilder:
  • Maler, sjekklister (PwC)
  • Lover med kommentarer
  • Forskrifter og forarbeider
  • Rettsavgjørelser
  • Standarder
  • IFRS
  • Uttalelser (DnR og Lovavdelingen) og rundskriv (Finanstilsynet)
  • Direktiver og EU-dommer
  • Årsregnskapet og annen relevant litteratur
Se Rettsdatas hjemmesider for mer informasjon

Nyheter
Innen hvert tema orienteres det løpende om nyheter og endringer. Dette gjelder for endringer i lov og forskrift, nye eller endrede dokumenter og sjekklister, uttalelser fra Revisorforeningen, nye rettsavgjørelser m.m.

Utvidet litteraturpakke
For å dekke behovet for relevant litteratur kan man utvidet produktet med en litteraturpakke med relevante juridiske titler.

Gratis konvertering for eksisterende kunder
Produkter erstatter Rettsdata Revisjon som ble lansert i 2009. Alle kunder på Rettsdata Revisjon vil bli kontaktet i forbindelse med overgangen.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar