torsdag 28. januar 2010

Norsk Lovkommentar revideres elektronisk

Norsk Lovkommentar (NLK) består av lovkommentarer til alle landets lover, skrevet eksklusivt for Gyldendal Rettsdata av over 280 anerkjente jurister og advokater.

NLK har vært tilgjengelig både som et trebindsverk og elektronisk i en årrekke. Siste bokutgivelse kom i desember 2008, mens de elektroniske lovkommentarene har vært ajourholdt løpende siden 2007.

Over 3100 enkeltnoter til 120 lover er omskrevet siden bokutgivelsen av NLK i 2008. Blant de hyppigst redigerte er kommentarene til hhv. straffelovene, folketrygdloven, skatteloven, revisorloven og odelsloven. I tillegg er det tilføyd hundrevis av noter til både ny og eksisterende lovgivning.

Løpende ajourhold erstatter likevel ikke fullverdige revisjoner av kommentarene. Samtlige kommentarer skal derfor revideres i fortløpende, i 1-3 års sykluser. Rullerende revisjoner påbegynnes i vinter, og en rekke lover blir derfor revidert i sin helhet våren 2010, herunder til viktig lovgivning som f.eks. tvisteloven, straffeprosessloven, straffeloven, domstolloven og menneskerettsloven (EMK).

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar