torsdag 14. januar 2010

Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring

Ny tittel i Kommentarsamlingen:
Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring.

Torunn Elise Kvisberg forsvarte i 2009 sin doktorgrad om internasjonal barnefordeling og -bortføring, og publiserte avhandlingen i bokform på Gyldendal Akademisk allerede samme år. Nå er også avhandlingen og boken tilgjengelig i sin helhet i Rettsdata Kommentarsamling, samt som tillegg til spesialfagsmodulen Rettsdata Barne- og familievernrett.

Temaet for denne boken er norsk retts regler og praksis i internasjonale barnefordelingssaker og internasjonal barnebortføring der familien har tilknytning til to eller flere land, slik at det kan være uklart hvilket land som har jurisdiksjon over saken eller hvilket lands rett den bør avgjøres etter. Forfatteren diskuterer behovet for en effektiv internasjonal regulering, kontra hensynet til det enkelte berørte barn.

Boken er publisert elektronisk 13. januar 2010.

Torunn Elise Kvisberg: Internasjonale barnefordelingssaker. Internasjonal barnebortføring, Gyldendal Akademisk, 1. utg. 2009.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar