torsdag 14. september 2017

Ny digital bok ‘Norsk spesiell strafferett’ (2016) er nå tilgjengelig hos rettsdata

Norsk spesiell strafferetter en mye benyttet bok digitalt hos Gyldendal Rettsdata. ‘Norsk spesiell strafferett’ utkom i 2016 i ny utgave, til erstatning for 1. utgave fra 2010. Boken er rettet både mot praktikere og studenter. 

I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven 

Boken bygger på straffeloven 2005 som trådte i kraft 1. oktober 2015, men det gjøres hele tiden klart hva som er endret i forhold til straffeloven 1902. Endringene er gjennomgående beskjedne, slik at boken har betydelig nytteverdi også for anvendelsen av straffeloven 1902 som fortsatt kommer til anvendelse i en rekke straffesaker.

Forfatter av boken er eldste dommer i Høyesterett, Magnus Matningsdal. Matningsdal er også forfatter av lovkommentarene til både ny og gammel straffelov i Norsk Lovkommentar 

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget, som utgav ‘Norsk spesiell strafferett’ i papirbok i fjor. Det er særlig praksis til 2005-loven som har fått en mer fremtredende plass i den nye utgaven: «Siden forrige utgave, som ble utgitt i 2010, har det kommet til en rekke viktige rettsavgjørelser. Det var derfor nå på tide å utgi en ny, revidert utgave av boken», skriver Matningsdal i forordet til 2. utgave. 

Den inngår i fagboktillegget som bestilles som tillegg til Rettsdata Total. 

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 
  

tirsdag 12. september 2017

'Norsk Standard 8405 med kommentarer' (2016) er nå tilgjengelig hos Rettsdata


Kommentarutgave til Norsk Standard 8405, Norsk bygge- og anleggskontrakt er den fulle tittelen på 4. utgave av Gyldendals NS 8405-kommentar. Forrige utgave kom i 2010. Den er nå byttet ut med den fullstendig reviderte 2016-utgaven av boken.

Standarden er et helt sentralt kontrakts dokument innen bygg- og anleggsbransjen. I denne boken gis en rekke anbefalinger og praktiske råd, og det tas standpunkt til og gis anvisning om løsninger på vanskelige juridiske problemstillinger.

Forfatterne er advokater tilknyttet avdelingen for entreprise i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, og har over 30 års erfaring fra entrepriserett i praksis. Advokatfirmaet har bistått små, mellomstore og store entreprenører og private og offentlige byggherrer med løpende rådgivning og prosedert et utall av tvister for domstolene i alle instanser.

Fjerde utgave er ajourført med ny rettspraksis. I tillegg er det foretatt en fullstendig gjennomgang av, og oppdatering av kommentarene samt at en del nye problemstillinger er kommentert.

Arbeidet med den nye utgaven er som de tidligere utgaver gjennomført av advokatene Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen. I tillegg har advokat Marit Lund Stensvåg ytet uvurderlig bistand med redigering og innsamling av rettspraksis. Også stud. jur. Ea Herstad, som i en periode var trainee i Advokatfirmaet Føyen Torkildsen AS, har bidratt med verdifull innsats.
Boken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total, samt i fagboktillegget til Rettsdata Kommune.

Boken i papirutgave kan kjøpes på vår hjemmeside eller i nærmeste bokhandel.

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.  

fredag 18. august 2017

‘Norsk bedriftsskatterett (2015)’ er nå tilgjengelig digitalt hos Rettsdata

Leseren blir i denne boken med på en bred, dyptpløyende og ajourført gjennomgang av den skatterett som møter det norske næringsliv.


Ole Gjems-Onstads Norsk Bedriftsskatterett, som nå foreligger i niende utgave, er en omfattende og relativt fullstendig fremstilling av bedriftsbeskatningen i Norge til bruk for praktikere og videregående studenter. Bokens primære siktemål er å gjøre skatterådgivere og ansatte i ligningsetaten bedre kvalifisert i sin omgang med regelverket.

Denne utgaven er ajourført og oppdatert av Sanaz Ormaz Ferdowsi, Benn Folkvord og Eivind Furuseth. Her behandles blant annet den nyeste utvikling ved skattemessig gjennomskjæring, endringene av reglene om deltakerlignede selskap og den siste utviklingen innen internasjonal skatterett. 

Kapittelet om arveavgift er tatt ut ettersom arveavgiften er opphevet. Det er skrevet et nytt kapittel om de nye reglene om skattemessig kontinuitet ved arv og gave. De nye og praktisk viktige reglene om avskåret rentefradrag mellom nærstående behandles også inngående i et nytt kapittel.

Forfatterne har en rekke steder i fremstillingen kritiske kommentarer til utformingen av norsk bedriftsbeskatning. Dette gjør boken mer levende og det blir lettere å forstå konsekvensene av reglene. Gjennom utformingen er det også skilt mellom hovedlinjer og tekniske detaljer.
Les boken i Rettsdata her.
Print-utgaven finner du her.

onsdag 12. juli 2017

'Skatte-ABC 2017' er nå tilgjengelig hos Rettsdata


Skatte-ABC 2017 utgis kun i elektronisk form. Den beskriver de materielle skattereglene som gjelder for inntektsåret 2017 og skal være oppdatert med endringer i skattelovgivningen, rettspraksis, administrative uttalelser mv. pr. 16. juni 2017.Boken erstatter Skatte-ABC 2016/17, som var en videreføring av Lignings-ABC 2016. Navneskiftet hadde sammenheng med at den nye skatteforvaltningsloven innførte en ny fastsettingsmodell for formues- og inntektsskatt som ikke bruker begrepet «ligning». Skatte-ABC 2017 er inndelt i 229 emner. Emnene er forsøksvis gitt en overskrift som er representativ for innholdet, og er ordnet i alfabetisk rekkefølge etter dette. Enkelte beslektede emner er samlet ved at emnene er gitt felles innledningsord, f.eks. aksjer, bil, bolig, driftsmiddel, forsikring, merkostnader, pensjon, personinntekt og utland. Bakerst i boken finnes blant annet en del satser («Satser mv.»). Det er henvist til lover, forskrifter mv. under emneoverskriften til det enkelte emnet. Det er også innarbeidet henvisninger i teksten.Redaktør og leder av arbeidet med Skatte-ABC 2017 hos Skattedirektoratet er fremdeles seniorskattejurist Per Helge Stoveland. Det er den samme Stoveland som bl.a. har kommentert den nye skatteforvaltningsloven i Rettsdatas Norsk Lovkommentar.

Skatte-ABC 2017 inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.

Skatte-ABC 2017 er publisert i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata. Alle rettskildehenvisninger er linket i teksten.


(Linkene i denne omtalen forutsetter abonnement hos Gyldendal Rettsdata.)

mandag 26. juni 2017

‘Dekningsloven med kommentarer’ er nå tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata


Dekningsloven med kommentarer er skrevet av advokatene Kristoffer Aasebø, Leif Petter Madsen og Siv Sandvik. Det er lagt ned grundig arbeid i boken hvor ca. 1800 rettsavgjørelser er systematisert, gjennomgått og silt. 


Dekningsloven regulerer hvilke eiendeler som omfattes av kreditorenes beslagsrett, reglene om private beslagsforbud, beslagsretten i selskapsforhold og bestemmelsene om omstøtelse. Videre regulerer dekningsloven kreditorfellesskapet ved insolvensbehandling av bo og omfatter regler om kreditorenes dividenderett, forholdet til skyldnerens kontraktsmessige forpliktelser, stillingen til kreditorer med særskilt dekningsadgang og prioritetsreglene.

Boken utkom hos Gyldendal Juridisk i papirutgave i 2015, og foreligger nå i sin helhet digitalt på rettsdata.no. Boken er egnet som oppslags- og referanseverk for advokater, finansinstitusjoner, inkassoselskaper, gjeldsrådgivere, domstoler, namsmyndigheter og andre som blir berørt av dekningslovens bestemmelser.

Dekningsloven med kommentarer inngår i
fagboktillegget til Rettsdata Total, du finner den også under spesialfag 'Konkurs' her
torsdag 22. juni 2017

Ny digital bok hos Rettsdata: Merverdiavgiftshåndboken 2017

13. utgave av Merverdiavgiftshåndboken er nå tilgjengelig hos Gyldendal Rettsdata. Boken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med bistand fra Skatt Vest og Skatt Midt-Norge, og omtaler bestemmelsene i merverdiavgiftsloven, med særlig vekt på avgiftsmyndighetenes praksis. Opplegget og teksten baserer seg i hovedsakelig på stoffet i forrige utgave, men er oppdatert med lovendringer, rettsavgjørelser og ny praksis.


Merverdiavgiftshåndboken er ordnet etter paragrafene i mva-loven, men det er imidlertid ikke en kommentarutgave i tradisjonell forstand.

Siktemålet med boken er å gi en oversikt over gjeldende rett, belyst ved bl.a. Finansdepartementets og Skattedirektoratets uttalelser og avgjørelser, klagenemndsavgjørelser og rettspraksis. Dette innebærer at den tekstlige forklaring noen steder kan være relativt kortfattet, mens boken på den annen side inneholder flere uttalelser og avgjørelser enn vanlig.Mva-håndboken inneholder 7000 linkede referanser og det er lagt inn knytninger fra merverdiavgiftslovens paragrafer til boken. Boken er et nyttig oppslagsverk for avgiftsmyndighetene og andre som har behov for informasjon om avgiftsmyndighetenes praktisering av mva-regelverket.


Til håndboken er det utarbeidet et omfattende stikkordregister. Stikkordregisteret vil blant annet fange opp emner som strekker seg over flere paragrafer


Merverdiavgiftshåndboken inngår i fagboktillegget til Rettsdata Total og fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.
Se boken i Rettsdata her.tirsdag 20. juni 2017

Ny digital bok hos Rettsdata: Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2017)


Boken ‘Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper (2017)’ er nå tilgjengelig hos Rettsdata.

Boken er utgitt i papirutgave tidligere i år (2017), og er den 3. utgaven av Mads H. Andenæs etter hvert velkjente Aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper. Forrige utgave kom i 2006.

Denne gangen er det Ole Andenæs, Stig Berge og Margrethe Buskerud Christoffersen som utgjør forfatterteamet, og som har nyskrevet hele boken. Ny litteratur og flere sentrale rettsavgjørelser har kommet til, selv om systematikk og kapittelinndeling er beholdt. «Likevel er det ikke til å komme unna at det har vært lovreformer på aksjeselskapsrettens område som har medført en omskrivning av deler av boken», som forfatterne skriver i forordet.
Fremstillingen er ajourført til 1. desember 2016.


Boken inngår i Rettsdatas Faglitteratur (bestilles separat), samt i Rettsdata Revisjon Faglitteratur (også separat tillegg). Boken er naturligvis tilgjengelig fra alle tilviste rettskilder, og hører naturlig hjemme i Rettsdata Selskapsrett, børs og finans.