fredag 12. januar 2018

Ny digital utgave av Skatte-ABC 2017/18 er tilgjengelig

Skatte-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler. 

 
Skatte-ABC 2018 erstatter Skatte-ABC 2017 og publiseres kun digitalt. Skattedirektoratet tar med dette sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Skattedirektoratets intensjon er at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av boken. 

Den inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.


Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

torsdag 14. desember 2017

Ny digital utgave av Styring og Vern (2017) er nå tilgjengelig

Revidert utgave av Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor ble utgitt tidligere i år (2017). Nå er den tilgjengelig digitalt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total. 

Fokus i boken er det offentlige som arbeidsgiver. Videre tar boken for seg generelle emneområder som tillitsvalgte, tariffavtaler, arbeidstid, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed, arbeidsmiljø, styringsrett, vern mot diskriminering, virksomhetsoverdragelse, håndheving og tilsyn, fagforeninger og arbeidskonflikter som behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor.  

Boken inngår i faglitteratur-tillegget på rettsdata.no. Den erstatter 2013-utgaven av samme tittel digitalt. 


Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

torsdag 9. november 2017

Ny digital utgave av NS 8406-kommentaren er tilgjengelig

NS 8406 med kommentarer er 2. utgave av Gyldendal Juridisk kommentar til Norsk Standard 8406. Forrige utgave kom i 2007. Den er nå byttet ut med den fullstendig reviderte 2014-utgaven av boken. Forfatterne av boken er Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen, alle fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen.  

«NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjennskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar.» 

Boken inngår i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total, samt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune. 

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 


onsdag 1. november 2017

Friluftsloven med kommentarer er tilgjengelig digitalt

Fra retten til bruk av elsykkel til bruken av fortøyningsbøyer så vedrører denne loven de fleste.

Bilkjøring på private veier, retten til bruk av elsykkel, lovligheten av betalingsordninger i naturen, rettigheter og plikter i strandsonen, bruken av brygger og fortøyningsbøyer, store idrettsarrangementer, kommersielle aktiviteter, vern av truede stier, allemannspliktene og straff ved overtredelse av allemanns-retten er blant de mange områdene som reguleres av friluftsloven.

Nå er kommentarutgaven til Marianne Reusch også tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Marianne Reusch holder foredrag i hele landet innen temaer om friluftsjuss, fast eiendom, og plan- og bygningsrett. Hun har skrevet kommentarene til flere lover for Gyldendal Rettsdata, og driver nettstedet allemannsretten.no.

Boken inngår i faglitteratur-tillegget i rettsdata.no, som bestilles som tillegg til Rettsdata Total.


Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.

onsdag 18. oktober 2017

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, se Prop. 1 LS (2017-2018)

Vi har nå omtalt de enkelte endringene på Rettsdatas produktforsider. Se for eksempel Rettsdata SkatterettFast eiendomSelskapsrett og Arbeidsrett

fredag 13. oktober 2017

Skatteloven foreligger nå i engelsk oversettelse

Vi har gleden av å kunne tilby den norske skatteloven (lov 26. mars 1999 nr. 14) i uoffisiell engelsk oversettelse. Gyldendal Rettsdata samarbeider med PwC om denne oversettelsen. 

Oversettelsen er à jour med de siste endringene i loven som trådte i kraft 1. september 2017. Vi vil forøvrig ajourholde oversettelsen fortløpende ved endringer.

torsdag 5. oktober 2017

Nye dokumenter for eiendomsmeglertjenester

Temaet Eiendomsmegling inneholder blant annet standard oppdragsavtaler for boligmegling, næringsmegling og prosjektmegling (bustad under oppføring). Videre er det utarbeidet standard oppgjørsavtale og samarbeidsavtale for prosjektoppdrag.

Standardkontraktene med lettfattelige veiledere henvender seg til alle som utøver meglertjenester, herunder eiendomsmeglere, advokater og oppgjørsansvarlige.

Dokumentene er utarbeidet av advokatene Christine H. Downing, Ina W. Todal og Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma.


Dokumentene inngår i Rettsdata Maler og Verktøy, fagområde Fast Eiendom.