fredag 16. mars 2018

Ny digital utgave av ‘Skattehåndboken’


Skattehåndboken 2017-2018 er tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata. «Det første du møter i boken er våre egne skattevettregler samt sjekklister – viktige ting du bør sjekke før du leverer skattemeldingen. For å gjøre det litt enklere for deg, har vi laget ulike sjekklister for ulike livssituasjoner, og en kortfattet gjennomgang av skattefradrag. 


I temadelen går vi nøyere inn på de ulike skattereglene som er relevante for deg som privatperson, for eksempel reglene om bil, bolig, pendling og skatteklasse. Her finner du også en fullstendig gjennomgang av aktuelle fradrag.», skriver Skattebetalerforeningen i sitt forord til årets utgave av Skattehåndboken.  

Den er tilgjengelig i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Revisjon og Rettsdata Total

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.mandag 5. mars 2018

"Praktisk internasjonal skatterett og internprising" er tilgjengelig


Temaene i boken er til dels lite dekket i annen litteratur, selv om de er meget praktiske. Alle som arbeider med internasjonal skatterett, kan her fra et norsk perspektiv få klargjort problemstillinger som ellers er tungt tilgjengelige. 

Boken inneholder 21 artikler, forfattet av ulike bidragsytrere. Kapitlene er hovedsakelig basert på master- og prosjektoppgaver av deltagere på hhv. 72-timers-modulen om internasjonal skatterett og i 72-timers-modulen i internprising ved masterstudiet ved Handelshøyskolen BI. I tillegg har Ellen Abrahamsen Wærnhus, i samarbeid med Sten-Frode Olsen fra Sentralskattekontoret for storbedrifter, og Frederik Zimmer, samt redaktørene – Ole Gjems-Onstad og Eivind Furuseth, skrevet bidrag til boken. Første del av boken gir en oversikt over boken og rettsområdene. Andre del dekker temaer fra internasjonal skatterett. Bokens tredje del har en rekke bidrag om internprising, der behandlingen er søkt gjort så konkret som mulig, siden fremstillingen i annen litteratur ofte kan bli teoretisk og abstrakt.
 
Praktisk internasjonal skatterett og internprising utkom i papirbok hos Gyldendal Juridisk i 2013, og foreligger nå digitalt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total og Rettsdata Revisjon. Boken er selvsagt også tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett.  

tirsdag 20. februar 2018

"Om erstatningsrett" er tilgjengelig

Om erstatningsrett - med undertittelen Med utgangspunkt i tekster av Peter Lødrup - foreligger nå digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Boken omhandler reglene for erstatningsansvar når skade er voldt utenfor kontraktsforhold. 

"Fremstillingen tar for seg de alminnelige vilkårene for erstatningsansvar og utmålingen av erstatningskravet, basert på både lovfestet og ulovfestet rett. Generelle utviklingstrekk på formuerettens område er mer lovregulering, reguleringstetthet og flere typer lovregulering." Boken er skrevet av professor Trine-Lise Wilhelmsen og førsteamanuensis Birgitte Hagland, begge ved UiO. Den utkom i papir hos Gyldendal Juridisk i 2017. 

"Boken er en videreføring av arven etter Peter Lødrup og er en moderne utgave av erstatningsretten, (…) men stoffet er i stor utstrekning bearbeidet og videreutviklet utover kravene til en lærebok, og henvender seg også til dommere, advokater og andre som arbeider med erstatningsrettslige spørsmål." 

Du finner boken i faglitteratur-tillegget på rettsdata.no

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.

Årsregnskapet i teori og praksis 2017 er tilgjengelig

Årsregnskapet i teori og praksis 2017 (19. utgave) er nå tilgjengelig digitalt i Rettsdata. Boken er et nyttig oppslagsverk og en praktisk veiledning for de som utarbeider, kontrollerer eller vurderer norske årsregnskaper og årsberetninger. 

Boken gir "en grundig omtale av forslaget til ny regnskapslov slik dette er presentert i NOU 2015: 10 og NOU 2016: 11. Hvis lovforslaget får politisk støtte, vil dette medføre at ny norsk regnskapsstandard for øvrige foretak utarbeides med utgangspunkt i IFRS for SMEs. I kapittel 3 gis det en grundig gjennomgang av hva vi kan forvente oss av regulering i denne regnskapsstandarden." 

Boken er skrevet spesielt for regnskapsførere og revisorer, men er også egnet til undervisning ved universiteter og høgskoler. Den gir en lettfattelig og praktisk veiledning i utarbeidelse av årsregnskap. Her belyses de fleste faglige problemstillinger som normalt oppstår i arbeidet med årsregnskapet, og forslag til løsninger. 

Du finner boken i faglitteratur-tillegget på rettsdata.no.  
Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.  

fredag 12. januar 2018

Ny digital utgave av Skatte-ABC 2017/18 er tilgjengelig

Skatte-ABC utarbeides av Skattedirektoratet. Hovedformålet med utgivelsen er i første rekke å gi skatteetatens ansatte tilgang til en håndbok med oversikt over aktuelle skatteregler. 

 
Skatte-ABC 2018 erstatter Skatte-ABC 2017 og publiseres kun digitalt. Skattedirektoratet tar med dette sikte på å lette arbeidet og oppnå en riktigere og mer enhetlig praktisering av skattereglene. Skattedirektoratets intensjon er at også andre utenfor etaten som arbeider med skattespørsmål vil ha stor nytte av boken. 

Den inngår i Rettsdata Kommentarsamling, samt i fagboktillegget til Rettsdata Regnskap og revisjon. Bokens innhold er dessuten tilgjengelig fra Rettsdata Skatterett og ikke minst fra de praktiske juridiske dokumentene i Rettsdata Maler og Verktøy.


Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

torsdag 14. desember 2017

Ny digital utgave av Styring og Vern (2017) er nå tilgjengelig

Revidert utgave av Styring og vern; Arbeidsrett i offentlig sektor ble utgitt tidligere i år (2017). Nå er den tilgjengelig digitalt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total. 

Fokus i boken er det offentlige som arbeidsgiver. Videre tar boken for seg generelle emneområder som tillitsvalgte, tariffavtaler, arbeidstid, lønn, ferie, oppsigelse, avskjed, arbeidsmiljø, styringsrett, vern mot diskriminering, virksomhetsoverdragelse, håndheving og tilsyn, fagforeninger og arbeidskonflikter som behandles i lys av aktuelle offentligrettslige regler og tariffavtaler i offentlig sektor.  

Boken inngår i faglitteratur-tillegget på rettsdata.no. Den erstatter 2013-utgaven av samme tittel digitalt. 


Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 

torsdag 9. november 2017

Ny digital utgave av NS 8406-kommentaren er tilgjengelig

NS 8406 med kommentarer er 2. utgave av Gyldendal Juridisk kommentar til Norsk Standard 8406. Forrige utgave kom i 2007. Den er nå byttet ut med den fullstendig reviderte 2014-utgaven av boken. Forfatterne av boken er Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen, alle fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen.  

«NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjennskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar.» 

Boken inngår i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total, samt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune. 

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.