onsdag 18. oktober 2017

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, se Prop. 1 LS (2017-2018)

Vi har nå omtalt de enkelte endringene på Rettsdatas produktforsider. Se for eksempel Rettsdata SkatterettFast eiendomSelskapsrett og Arbeidsrett

fredag 13. oktober 2017

Skatteloven foreligger nå i engelsk oversettelse

Vi har gleden av å kunne tilby den norske skatteloven (lov 26. mars 1999 nr. 14) i uoffisiell engelsk oversettelse. Gyldendal Rettsdata samarbeider med PwC om denne oversettelsen. 

Oversettelsen er à jour med de siste endringene i loven som trådte i kraft 1. september 2017. Vi vil forøvrig ajourholde oversettelsen fortløpende ved endringer.

torsdag 5. oktober 2017

Nye dokumenter for eiendomsmeglertjenester

Temaet Eiendomsmegling inneholder blant annet standard oppdragsavtaler for boligmegling, næringsmegling og prosjektmegling (bustad under oppføring). Videre er det utarbeidet standard oppgjørsavtale og samarbeidsavtale for prosjektoppdrag.

Standardkontraktene med lettfattelige veiledere henvender seg til alle som utøver meglertjenester, herunder eiendomsmeglere, advokater og oppgjørsansvarlige.

Dokumentene er utarbeidet av advokatene Christine H. Downing, Ina W. Todal og Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma.


Dokumentene inngår i Rettsdata Maler og Verktøy, fagområde Fast Eiendom.

fredag 29. september 2017

Norsk Lovkommentar som poenggivende kanal i CRIStin-systemet


Norsk Lovkommentar ble godkjent som poenggivende utgiver i CRIStin-systemet fra og med 2017. Dette innebærer at enkelte reviderte manus, som oppfyller nærmere spesifiserte kriterier, vil kunne meldes inn og gi uttelling på nivå 1 i CRIStin. Dette vil gjelde manus fra ansatte ved universitet- og høyskoler og videre kun manus av et visst omfang.  

  
Kriterier for godkjennning:
 
Typisk vil manus skrevet til helt nye lover være aktuelle. Redaktørene kan underkjenne publikasjonen om denne vurderes til ikke å møte kravene i definisjonen. Betydelig og gjennomgående revisjon av eksisterende manus vil også kunne være aktuell, om det vurderes å ligge ny forskning til grunn.  
  
En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: 

1. Presentere ny innsikt 
2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 
3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 
4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering 

Har du spørsmål eller vil ha mer informasjon, kontakt redaktør Tone Sundet,
Tone.Sundet@gyldendal.no


Les mer her:

onsdag 27. september 2017

Ny e-bok "Skatteforvaltningshåndboken" (2017) 2. utgave er tilgjengelig hos Rettsdata


Formålet med boken er blant annet å gi en oversikt over gjeldende rett. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven, og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 
  
Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er første revisjon av boken. I håndboken er det særlig lagt vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsarter som omfattes av loven i forhold til tidligere rett. I denne reviderte utgaven er det lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i den første utgaven. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Nyere rettspraksis er også innarbeidet.  

Boken er lagt opp som en ordinær kommentarutgave. Hver bestemmelse er kommentert, og er direkte tilgjengelige fra hver enkelt av lovens paragrafer. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med særskilt bistand fra Skatt vest, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig.  

Boken inngår i fagboksamlingen i rettsdata.no, som bestilles som tillegg til Rettsdata Total.   

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.   
 

tirsdag 26. september 2017

Ny e-bok "Helse- og omsorgstjenesteloven med kommentarer" (2016) er tilgjengelig hos Rettsdata

Boken henvender seg til alle som har ansvar for, eller arbeider innenfor, den kommunale helse- og omsorgstjenesten, samt samarbeidspartnere, pasienter, brukere og pårørende. 


Boken er inndelt i fire hoveddeler. I del I presenteres loven, dens bakgrunn og begrunnelse samt de sentrale rettskildene. I del II, som er bokens hoveddel, gis det en oversikt over hva som reguleres i det enkelte kapittel, og grundige kommentarer til de enkelte bestemmelser. Del III består av sentrale, aktuelle artikler som er skrevet av forfatteren og medforfattere. Disse artiklene er tidligere publisert i tidsskrifter. Del IV viser referanser og stikkord. 

Bokens hovedforfatter, Alice Kjellevold, er professor i helserett ved Universitetet i Stavanger, Institutt for helsefag. Bjørn Henning Østenstad er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har skrevet bokens del II kapittel 9. Karl Harald Søvig er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, og har forfattet bokens del II kapittel 10. 

Den inngår i fagboktillegget som bestilles som tillegg til Rettsdata Total. 

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.

torsdag 14. september 2017

Ny digital bok ‘Norsk spesiell strafferett’ (2016) er nå tilgjengelig hos rettsdata

Norsk spesiell strafferetter en mye benyttet bok digitalt hos Gyldendal Rettsdata. ‘Norsk spesiell strafferett’ utkom i 2016 i ny utgave, til erstatning for 1. utgave fra 2010. Boken er rettet både mot praktikere og studenter. 

I denne boken behandles de fleste sentrale straffebudene i straffeloven 

Boken bygger på straffeloven 2005 som trådte i kraft 1. oktober 2015, men det gjøres hele tiden klart hva som er endret i forhold til straffeloven 1902. Endringene er gjennomgående beskjedne, slik at boken har betydelig nytteverdi også for anvendelsen av straffeloven 1902 som fortsatt kommer til anvendelse i en rekke straffesaker.

Forfatter av boken er eldste dommer i Høyesterett, Magnus Matningsdal. Matningsdal er også forfatter av lovkommentarene til både ny og gammel straffelov i Norsk Lovkommentar 

Gyldendal Rettsdata samarbeider med Fagbokforlaget, som utgav ‘Norsk spesiell strafferett’ i papirbok i fjor. Det er særlig praksis til 2005-loven som har fått en mer fremtredende plass i den nye utgaven: «Siden forrige utgave, som ble utgitt i 2010, har det kommet til en rekke viktige rettsavgjørelser. Det var derfor nå på tide å utgi en ny, revidert utgave av boken», skriver Matningsdal i forordet til 2. utgave. 

Den inngår i fagboktillegget som bestilles som tillegg til Rettsdata Total. 

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.