mandag 22. mai 2017

Gyldendals kommentarserie, del 3


Vergemålsloven og utlendingsloven kapittel 11 A, med kommentarer.
 Av Eldbjørg Sande, Trine Eli Linge og Mona Choon Rasmussen.Vergemålsreformen var en holdnings- og kvalitetsreform i tillegg til å innebære en organisatorisk endring.  To eldre lover ble erstattet med en ny. Regelverket er fortsatt relativt nytt og boken gir et grundig innblikk i de nye reglene. Boken er skrevet som et juridisk arbeidsverktøy for personer som trenger kunnskap om vergemålsfeltet, herunder representant- og vergeordningen. Den gir også god informasjon om private alternativer til vergemål.


Boken har generell relevans fordi nesten alle mennesker vil møte problemstillinger som omtales i boken i løpet av livet. En kan for eksempel ha en mindreårig med midler som skal forvaltes av fylkesmannen, foreldre som kan ha behov for verge når legalfullmakten ikke er tilstrekkelig, eller det kan være ønskelig å nedtegne en fremtidsfullmakt.

Tilbakemeldingene vi har fått, er at boken gir svar på mange problemstillinger som en lurer på, både fra personer som jobber med vergemål i det daglige og fra andre som har behov for informasjon om dette fagfeltet. Boken anvendes som et oppslagsverk.

Selv om det etter hvert har kommet en del rettsavgjørelser på området, er det fremdeles lite rettspraksis og teori om nytt regelverk, boken er derfor et viktig tilskudd til rettskildebildet. Boken gir en rekke avklaringer på viktige spørsmål som har oppstått og manifestert seg i tiden etter ikrafttredelsen.


Eldbjørg Sande (cand.jur. 1997) er avdelingsdirektør for vergemålsavdelingen hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Hun har bakgrunn fra juridisk avdeling samme sted, og var der blant annet ansvarlig for vergemålsarbeidet etter tidligere lov. Hun var sekretær for vergemålsutvalget og var også medforfatter av kommentarutgaven til tidligere vergemålslov.

tirsdag 16. mai 2017

Gyldendals kommentarserie, del 2

I de kommende ukene presenterer vi utvalgte bøker fra vår omfattende kommentarserie. Først ut var MVA-kommentaren. Denne uken er det NS 8405 med kommentarer. 


NS 8405 med kommentarer er viktig fordi den er ment å gi et praktisk innblikk i hvordan kompliserte regler virker. Den forklarer hvordan standard kontraktsvilkårene innenfor bygg og anlegg må håndteres for at man skal få et korrekt oppgjør for de utførte arbeidene. Den gir også svar på hva som blir konsekvensen dersom man ikke følger reglene.Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Brukerne, både jurister, konsulenter, arkitekter og andre som bruker boken, gir uttrykk for at de finner svar på hvordan man skal behandle de problemene som dukker opp i løpet av byggeprosessen. Det blir også sagt at boken er skrevet slik at ikke bare jurister skjønner hva som står i den og at man ved å lese boken kan forstå hvordan reglene virker.I motsetning til i andre fagfelt i jusen, er det skrevet svær lite om de reglene som gjelder innenfor bygg og anlegg. Boken er derfor sentral når det gjelder forståelsen av hvordan disse reglene virker.
Sammen med Hans-Jørgen Arvesen og Heikki Giverholt har Karl Marthinussen (avbildet) utgitt kommentarutgaver til NS 8405 om utførelsesentrepriser, NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt, og i 2012NS 8407– Alminnelige kontrakts bestemmelser for totalentrepriser.
Marthinussen ble advokat i 1976 og har i det vesentlige arbeidet med entrepriserett siden da.
Han har først og fremst drevet med konfliktløsning innen bygg og anlegg. Marthinussen har holdt en rekke kurs og foredrag.


onsdag 10. mai 2017

Ny digital bok hos Rettsdata! ´Skatterett for næringsdrivende 2017'


40. utgave. Nå også tilgjengelig digitalt hos Rettsdata 


Boken er egnet både som lærebok og som håndbok og oppslagsbok. Den gir en grundig behandling av de skatterettslige reglene som næringsdrivende, deres revisorer og skatterådgivere bør ha kjennskap til. Boken omhandler skatt på alminnelig inntekt og personinntekt både i og utenfor virksomhet samt skatt på formue.

"Som det går frem av boktittelen, er boken selvsagt også en bok for den næringsdrivende selv, hans revisor, hans skattekonsulent og andre som har med skattlegging av næringsdrivende å gjøre", skriver forfatter Arthur J. Brudvik i forordet av sin 40. utgave av Skatterett for næringsdrivende.

Skatterett for næringsdrivende 2017 er utgitt av Cappelen Damm Akademisk, som samarbeider med Rettsdata om digitalisering av juridiske bøker i abonnementstjenesten rettsdata.no. Cappelen Damm tilbyr en rekke fagbøker hos rettsdata.no.

Boken inngår i 
Rettsdata Faglitteratur, og dessuten i fagboktillegget til Rettsdata Revisjon. Alle omtalte paragrafer og artikler blir knyttet direkte mot bokens innhold.
Papirboken er på godt over 900 sider, fulle av oppslagsmuligheter og innhold, som gjøres ytterligere tilgjengelig ved søk i det digitale formatet.
Du kan lese mer om boken på Cappelen Damm sine hjemmesider.


"Boken er ajourført i henhold til lover og regler pr. 1.1.2017 og behandler således de nye reglene fra Skattereformen 2017–2019."

Forfatter Arthur J. Brudvik er førsteamanuensis emeritus i rettsvitenskap ved Norges Handelshøyskole, hvor han i en årrekke har undervist i skatterett.


Se boken i rettsdata.no her.

mandag 8. mai 2017

Gyldendals kommentarserie, del 1
I de kommende ukene presenterer vi utvalgte bøker fra vår omfattende kommentarserie og først ut er MVA-kommentaren.
Boken er oppdatert av Ole Gjems-Onstad, Tor S Kildal, Cecilie Aasprong Dyrnes, Roy K. Kristensen og Anders B. Mikelsen.
Cecilie Aasprong Dyrnes skriver følgende om boken;


Merverdi er et fag som de siste årene har fått mer fokus– både hos næringslivet og hos skattemyndighetene. Det er dyrt å gjøre feil, og skattemyndighetene intensiverer sine kontroller. MVA-kommentaren gir en fullstendig gjennomgang av merverdiavgiftsloven og tilhørende regelverk.


Boken er oppdatert med nyere rettspraksis, administrativ praksis og avgjørelser fra EU-domstolen. Kapitlene om unntak og fritak fra avgiftsplikt, samt kapittelet om fradragsretten er utvidet. Det samme gjelder omtalen av bokføringsreglene.


MVA-kommentaren er et viktig bidrag til skattelitteraturen i Norge og er aktuell for advokater, skatterådgivere, regnskapsførere, revisorer, kommuner, studenter og andre med interesse for merverdiavgift.
Cecilie Aasprong Dyrnes (1972) er cand.jur. fra Universitetet i Oslo (1997) og jobber som advokat og partner i Advokatfirmaet Arntzen de Besche AS i Oslo. Hun fikk møterett for Høyesterett i 2008, og har tidligere jobbet i annet advokatfirma, i skatteetaten og i tollvesenet. I tillegg til å jobbe som advokat er hun tilknyttet BI Oslo som foreleser, veileder og sensor.
fredag 21. april 2017

Skattebetalerforeningens "Skattehåndboken 2016/2017" er nå publisert digitalt!

Gyldendal Rettsdata har avtale med Skattebetalerforeningen om å utgi "Skattehåndboken" årlig. Boken inngår i Rettsdata Total Faglitteratur, Rettsdata Skatterett og er dessuten tilgjengelig i Rettsdata Revisjon Faglitteratur. Finn skattehåndboken direkte i Rettsdata her (goo.gl/BI1mYK).
Boken er først og fremst myntet på private skatteytere, men har et utvidet bruksområde, ikke minst for profesjonelle skatterådgivere. Skattehåndboken skal være et godt oppslagsverk både når du arbeider med skattemeldingen og også dersom du har skattespørsmål resten av året.
I innledningen kan vi bl.a. lese: «Det første du møter i boken er våre egne skattevettregler samt sjekklister – viktige ting du bør sjekke før du leverer skattemeldingen. For å gjøre det litt enklere for deg, har vi laget ulike sjekklister for ulike livssituasjoner, og en kortfattet gjennomgang av skattefradrag.
I temadelen går vi nøyere inn på de ulike skattereglene som er relevante for deg som privatperson, for eksempel reglene om bil, bolig, pendling og skatteklasse. Her finner du også en fullstendig gjennomgang av aktuelle fradrag.

Vi vet at skatterett kan være vanskelig, og vi har fylt temadelen med en mengde eksempler for å lette forståelsen. Eksemplene er holdt på et enkelt og praktisk nivå.»

Boken er inndelt i følgende hoveddeler:
1) Skattemeldingen
2) Alfabetisk emnedel
3) Postene i skattemeldingen 2016
4) Planlegging, klage og endring
Har du ikke allerede tilgang til Rettsdata? Kontakt oss på telefon 22 99 04 20 eller
e-post 
rettsdata@rettsdata.no for gratis prøvetilgang.

onsdag 29. mars 2017

Ny utgave av kommentarutgaven til arbeidsmiljøloven!

Nå også digitalt: Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis (2. utg., 2015)

I forordet til 2. utgave kan vi lese:

Siden første utgave kom ut i 2011, har det skjedd viktige endringer i arbeidsmiljøloven og forskriftene. Det har også kommet til mye ny rettspraksis.
Begge deler har gjort det nødvendig med en revisjon.
Alle kapitlene er gjennomgått og ajourført. Noen er i større eller mindre grad nyskrevet. Det gjelder først og fremst kommentarene til § 1-7 (utsendt arbeidstaker), kapittel 10 (særlig om gjennomsnittsberegning og overtid), kapittel 14 (særlig om midlertidig ansettelse og likebehandling) og § 15-13 a (aldersgrense).
Når det gjelder lovgivning og rettspraksis, er boken ajourført fram til oktober 2015. I all hovedsak har denne utgaven samme opplegg som den første. Det er lagt stor vekt på at språket skal være klart og enkelt.
Boken henvender seg – som før – mot så vel tillitsvalgte og personalledere som mot advokater og andre fagfolk med interesse for arbeidsrett.
Redaktørene av boken er de samme som sist, nemlig advokat og leder av juridisk avdeling i LO Atle Sønsteli Johansen og hans LO-kollega advokat og utredningsleder Einar Stueland.

Boken er imidlertid forfattet av en rekke forfattere fra mange ulike bransjer og organisasjoner: Atle Sønsteli Johansen, Einar Stueland, Einar Engh, Elisabeth Grannes, Christopher Hansteen, Sigurd-Øyvind Kambestad, Christian Kjølaas (1948-2014), Per Arne Larsen, Hanne Koll Larssen, Nils Kristian Ormestad Lie, Hans Christian Monsen, Eyvind Mossige, Kristin Robberstad, Anne-Lise H. Rolland, Karl Inge Rotmo, Karen Sophie Steen og Jan Arild Vikan.

Boken ble utgitt av Gyldendal Akademisk i papirutgave i 2015 og er nå tilgjengelig i fulltekst hos Gyldendal Rettsdata, der den erstatter den digitale utgaven av 2011-boken.

Boken inngår i Rettsdata Faglitteratur (tidligere Fagboktillegget), som kan bestilles separat ved siden av Rettsdata Total. Boken er også tilgjengelig i Faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune.

Alle bokens henvisninger er linket. Hver enkelt omtalte bestemmelse er tilgjengelig direkte fra gjeldende arbeidsmiljølovs bestemmelser.

Arbeidsmiljøloven; Kommentarer og praksis ble publisert digitalt i mars 2017.


mandag 6. mars 2017

Nå digitalt hos Rettsdata: ´Tomtefesteloven med kommentarer´

Ny kommentarutgave i Gyldendal Rettsdata Faglitteratur: ´Tomtefesteloven med kommentarer´

Tomtefesteloven med kommentarer utkom i papirutgave sent i 2016, og foreligger allerede digitalt i fulltekst. Boken er forfattet av Toril G. Kjøllesdal, Thomas Andersen og Harald O. Sletner.

Papirboken er forlagt av Gyldendal Juridisk (Rettsdata).

I bokens innledning kan vi bl.a. lese:
«Loven (lov 1996 nr. 106) har etter ikrafttredelsen i 2002 blitt endret en rekke ganger. Vernet for fester har gradvis blitt styrket gjennom utviklingen av tomtefestelovgivningen og kulminerte med de endringene som kom i 2004, hvor alle festere av bolig og fritidshus fikk evigvarende festekontrakter, fikk rett til innløsning etter 30 år av festetiden og rett til fortsettelse av festeforholdet på samme vilkår som før når festekontrakten gikk ut.
(…)
Hvorvidt festeforholdet kan fortsette på samme vilkår, har vært behandlet av Menneskerettsdomstolen i Strasbourg (EMD) 12.06.2012 (Lindheim and others v. Norway) som kom til at slik fortsettelse i mange tilfeller vil gi en ubalanse i kontraktsforholdet. Dommen påla norske myndigheter å endre loven for å bringe kontraktsforholdene i ny balanse. (…)»
De nye reglene er kommentert i boken, og forfatterne har også omtalt overgangsreglene som gjelder for hvordan overgangen mellom nye og gamle regler skal håndteres.

Tomtefesteloven med kommentarer inngår i Rettsdata Faglitteratur, som svært mange av Rettsdatas brukere abonnerer på ved siden av Rettsdata Total. Boken er naturligvis også tilgjengelig fra Rettsdata Fast eiendom.

Tomtefesteloven med kommentarer er tilgjengelig digitalt fra mars 2017.