torsdag 9. november 2017

Ny digital utgave av NS 8406-kommentaren er tilgjengelig

NS 8406 med kommentarer er 2. utgave av Gyldendal Juridisk kommentar til Norsk Standard 8406. Forrige utgave kom i 2007. Den er nå byttet ut med den fullstendig reviderte 2014-utgaven av boken. Forfatterne av boken er Karl Marthinussen, Heikki Giverholt og Hans-Jørgen Arvesen, alle fra advokatfirmaet Føyen Torkildsen.  

«NS 8406 – Forenklet norsk bygge- og anleggskontrakt legger opp til en rekke skjønnsmessige vurderinger og forutsetter i stor grad kjennskap til alminnelig entrepriserett. Den har færre og kortere bestemmelser enn NS 8405. Det kan være vanskelig å vite hvilke regler som faktisk gjelder. Denne boken gir en utdypet redegjørelse for standardens bestemmelser og i tillegg beskrives i stor utstrekning hvilke regler som følger av alminnelig entrepriserett der hvor standarden ikke selv gir svar.» 

Boken inngår i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Total, samt i faglitteratur-tillegget til Rettsdata Kommune. 

Har du ikke Rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang. 


onsdag 1. november 2017

Friluftsloven med kommentarer er tilgjengelig digitalt

Fra retten til bruk av elsykkel til bruken av fortøyningsbøyer så vedrører denne loven de fleste.

Bilkjøring på private veier, retten til bruk av elsykkel, lovligheten av betalingsordninger i naturen, rettigheter og plikter i strandsonen, bruken av brygger og fortøyningsbøyer, store idrettsarrangementer, kommersielle aktiviteter, vern av truede stier, allemannspliktene og straff ved overtredelse av allemanns-retten er blant de mange områdene som reguleres av friluftsloven.

Nå er kommentarutgaven til Marianne Reusch også tilgjengelig digitalt hos Gyldendal Rettsdata. Marianne Reusch holder foredrag i hele landet innen temaer om friluftsjuss, fast eiendom, og plan- og bygningsrett. Hun har skrevet kommentarene til flere lover for Gyldendal Rettsdata, og driver nettstedet allemannsretten.no.

Boken inngår i faglitteratur-tillegget i rettsdata.no, som bestilles som tillegg til Rettsdata Total.


Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.

onsdag 18. oktober 2017

Kommentarer til statsbudsjettet 2018

Den 12. oktober la Regjeringen frem en rekke endringsforslag innenfor skatt og avgift i forbindelse med statsbudsjettet for 2018, se Prop. 1 LS (2017-2018)

Vi har nå omtalt de enkelte endringene på Rettsdatas produktforsider. Se for eksempel Rettsdata SkatterettFast eiendomSelskapsrett og Arbeidsrett

fredag 13. oktober 2017

Skatteloven foreligger nå i engelsk oversettelse

Vi har gleden av å kunne tilby den norske skatteloven (lov 26. mars 1999 nr. 14) i uoffisiell engelsk oversettelse. Gyldendal Rettsdata samarbeider med PwC om denne oversettelsen. 

Oversettelsen er à jour med de siste endringene i loven som trådte i kraft 1. september 2017. Vi vil forøvrig ajourholde oversettelsen fortløpende ved endringer.

torsdag 5. oktober 2017

Nye dokumenter for eiendomsmeglertjenester

Temaet Eiendomsmegling inneholder blant annet standard oppdragsavtaler for boligmegling, næringsmegling og prosjektmegling (bustad under oppføring). Videre er det utarbeidet standard oppgjørsavtale og samarbeidsavtale for prosjektoppdrag.

Standardkontraktene med lettfattelige veiledere henvender seg til alle som utøver meglertjenester, herunder eiendomsmeglere, advokater og oppgjørsansvarlige.

Dokumentene er utarbeidet av advokatene Christine H. Downing, Ina W. Todal og Christoffer Nicolaisen i Deloitte Advokatfirma.


Dokumentene inngår i Rettsdata Maler og Verktøy, fagområde Fast Eiendom.

fredag 29. september 2017

Norsk Lovkommentar som poenggivende kanal i CRIStin-systemet


Norsk Lovkommentar ble godkjent som poenggivende utgiver i CRIStin-systemet fra og med 2017. Dette innebærer at enkelte reviderte manus, som oppfyller nærmere spesifiserte kriterier, vil kunne meldes inn og gi uttelling på nivå 1 i CRIStin. Dette vil gjelde manus fra ansatte ved universitet- og høyskoler og videre kun manus av et visst omfang.  

  
Kriterier for godkjennning:
 
Typisk vil manus skrevet til helt nye lover være aktuelle. Redaktørene kan underkjenne publikasjonen om denne vurderes til ikke å møte kravene i definisjonen. Betydelig og gjennomgående revisjon av eksisterende manus vil også kunne være aktuell, om det vurderes å ligge ny forskning til grunn.  
  
En vitenskapelig publikasjon defineres gjennom fire kriterier, hvorav samtlige må være oppfylt. Publikasjonen må: 

1. Presentere ny innsikt 
2. Være i en form som gjør resultatene etterprøvbare eller anvendelige i ny forskning 
3. Være i et språk og ha en distribusjon som gjør den tilgjengelig for de fleste forskere som kan ha interesse av den 
4. Være i en publiseringskanal (tidsskrift, serie, bokutgiver, nettsted) med rutiner for fagfellevurdering 

Har du spørsmål eller vil ha mer informasjon, kontakt redaktør Tone Sundet,
Tone.Sundet@gyldendal.no


Les mer her:

onsdag 27. september 2017

Ny e-bok "Skatteforvaltningshåndboken" (2017) 2. utgave er tilgjengelig hos Rettsdata


Formålet med boken er blant annet å gi en oversikt over gjeldende rett. Håndboken omtaler alle bestemmelsene i skatteforvaltningsloven, og noen av bestemmelsene i skatteforvaltningsforskriften. 
  
Skatteforvaltningshåndboken ble utgitt første gang i januar 2017. Dette er første revisjon av boken. I håndboken er det særlig lagt vekt på hva som er nytt innenfor de enkelte skatte- og avgiftsarter som omfattes av loven i forhold til tidligere rett. I denne reviderte utgaven er det lagt vekt på å rette opp feil og unøyaktigheter i den første utgaven. En del av stoffet er dessuten presisert og utdypet. Nyere rettspraksis er også innarbeidet.  

Boken er lagt opp som en ordinær kommentarutgave. Hver bestemmelse er kommentert, og er direkte tilgjengelige fra hver enkelt av lovens paragrafer. Skatteforvaltningshåndboken er utarbeidet av Skattedirektoratet, med særskilt bistand fra Skatt vest, og med innspill fra hele Skatteetaten for øvrig.  

Boken inngår i fagboksamlingen i rettsdata.no, som bestilles som tillegg til Rettsdata Total.   

Har du ikke rettsdata? Kontakt oss på rettsdata@rettsdata.no eller 22990420 for gratis prøvetilgang.